Alternativ vurderingsform | Eksamen | LUI - Student

Alternativ vurderingsform ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Alternativ vurderingsform ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Alternativ vurderingsform er en form for tilrettelegging som kan vurderes i tilfeller der tilrettelegging innenfor den ordinære eksamensformen ikke er tilstrekkelig.

Se regelverk:

Søknadsfrister

  • 1. oktober for eksamener i november-desember
  • 1.mars for eksamener i mai-juni og august-september
  • To måneder før eksamen for eksamener ellers i året

Hvis grunnen til at du vil søke om alternativ vurderingsform har oppstått etter søknadsfristen, kan du ta kontakt, så vil vi vurdere om søknaden likevel kan tas til behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan være lang saksbehandlingstid på søknader om alternativ vurderingsform. Ta kontakt med oss dersom du ønsker informasjon om forventet saksbehandlingstid på din søknad.

Dokumentasjon

Du må levere dokumentasjon i form av erklæring fra lege eller annen behandler. Erklæringen må skrives spesielt i anledning av søknaden om alternativ vurderingsform. Den bør typisk si noe om:

  • kort beskrivelse av de relevante sidene ved funksjonsnedsettelsen/sykdommen/situasjonen som er grunnlag for søknaden
  • hvordan du påvirkes i en slik eksamenssituasjonen. Det vil si hvilke begrensinger funksjonsnedsettelsen/sykdommen/situasjonen medfører for deg i eksamenssituasjonen.
  • om du er under behandling
  • om det er utsikt til bedring og eventuelt når
  • anbefalte tiltak ved eksamen

Søknad

Du må skrive en utdypende søknad hvor du med egne ord forklarer:

  • hvorfor du mener du ikke kan ta eksamen innenfor den ordinære formen, selv med tilrettelegging. Vær konkret i beskrivelsen av hva som stopper deg i eksamenssituasjonen. Du trenger ikke skrive noen diagnose, ettersom det er din funksjonsevne i situasjonen som har betydning.
  • hvilken eller hvilke eksamensform(er) du mener kan fungere og hvorfor.

Du kan laste opp din søknad om alternativ vurderingsform og dokumentasjon tilknyttet søknaden i nettskjemaet nedenfor: 

Din søknad og vedlegg vil bli behandlet konfidensielt og iht. OsloMets personvernerklæring.

Behandling av søknader og veiledning

Søknader om alternativ vurderingsform behandles på fakultet. Det er utvalg for studentsaker ved LUI som fatter vedtak i slike saker. Utvalgets studieadministrativt ansatte sekretær gir veiledning til studenter og forbereder saker for behandling i utvalget.

Dersom du har spørsmål eller trenger informasjon kan du ta kontakt via kontaktskjema: eller send e-post til infosenter-lui@oslomet.no.

Kontaktperson: Liv Hilde Aune.