EPN

YFEF1100 Profesjon- og yrkesfag i et opplæringsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional and vocational subjects in a training perspective
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler kjennskap til læreryrket og yrkene i utdanningsprogrammet. Det gir innsikt i lovverk og styringsdokumenter, skolens og yrkesopplæringens plass og rolle i kultur og samfunn. Det omhandler også læringsstrategier, yrkesidentitet, yrkesstolthet og yrkesetikk. Faglig innhold vil være forankret i relevant teori om yrkeskunnskap, baseres på observasjon og kartlegging av særtrekk og fellestrekk yrkene imellom, samt analyse av yrkeskompetanse, produksjons- og prosessdokumentasjon av yrkene i utdanningsprogrammet.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for profesjonsutøvelsen

 • har kunnskap om arbeids- og samfunnslivet, yrkene og bransjene i utdanningsprogrammet

 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid i læringsgrupper

 • har kjennskap til ulike læringsstrategier for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk informasjonskilder

 • kan beskrive yrkesutøvelse som grunnlag for å tolke og analysere læreplanene ut fra særtrekk og fellestrekk i yrkene

 • kan videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter i å lese, å uttrykke seg muntlig og skriftlig, å regne og digitale ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesfaglig arbeid

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere egne behov for kompetanseheving

 • kan utføre arbeid som fagarbeider og yrkesfaglærer i henhold til fagenes normer, samfunns og yrkesetiske verdier

 • kan arbeide i nettverksrelasjoner

Innhold

 • Lovverk og styringsdokumenter i yrkesopplæringen med vekt på undervisningsplanlegging

 • Lærerrollen

 • Yrkesidentitet og yrkesstolthet med vekt på verdier og prinsipper for elektro og datateknologi

 • Fellestrekk og særtrekk mellom yrkene i elektro og datateknologi

 • Skolens og yrkesopplæringens plass og rolle i kultur og samfunn

 • Læringsstrategier Undervisningsplanlegging, planlegging av yrkesopplæring, observasjon og veiledningsstrategier, elevkartlegging som forutsetning for tilpasset opplæring

 • Etikk i yrkesutøvelsen og opplæringen i utdanningsprogrammet for elektro og datateknologi

 • Teoriforankring av relevant yrkeskunnskap med vekt på informasjonsinnhenting og kildebruk

 

Praksis

 • Yrkespraksis fleksibel 5 - 20 dager

Arbeids- og undervisningsformer

Erfaringsdeling, forelesning, øvingsoppgaver, seminar, dialogbasert undervisning, gruppearbeid i tillegg til skriftlig dokumentasjon knyttet til yrkesfaglig fordypning i eget fagbrevområde og yrkesdidaktikk. Basisgrupper i profesjonsfaget dannes på tvers av utdanningsprogrammer i kullet, gruppestørrelser fra tre til fem studenter

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet:

Arbeidskrav 1

Arbeidskravet består av to deler:

 1. Kartlegging av egen kompetanse. Individuell skriftlig oppgave: Kompetansekartlegging og analyse av yrkesutøvelse og særtrekk i eget yrke. Omfang: 2000 ord +/- 10%.

 2. Individuell plan for studiet med utvidet CV legges vedlagt. Planen favner også om kompetansebehov som avdekkes i arbeidskrav 2.

 

Hensikten med arbeidskravet er at studenten skal kartlegge egen kompetanse som grunnlag og plan for kompetanseutvikling i aktuelle utdanningsprogrammet.

 

Arbeidskrav 2

Yrkenes og utdanningsprogrammenes fellestrekk og særtrekk. Skriftlig gruppeoppgave, (i faggrupper med gruppestørrelse fra to til fem studenter): Analyse av særtrekk og fellestrekk mellom yrker som inngår i Vg1 elektro og datateknologi knyttet til læreplananalyse av gjeldende læreplaner. Omfang: 2000 ord +/- 10%.

Hensikten med arbeidskravet er at studentene skal gå inn i utdanningsprogrammet og belyse kompetansekrav i de ulike yrkene i forhold til sin kompetanse i eget yrke. Arbeid i faggruppa skal bidra til innsikt i gruppedannelser og samarbeid som fremtidig yrkesfaglærer

* Arbeidskravet kan løses individuelt ved sykdom eller lignende 

 

Arbeidskrav 3

Øvingsoppgave med undervisning av andre. Studenten skal planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et undervisningsopplegg fra eget yrke i basisgruppe. Omfang: 1500 ord +/- 10%. Det oppfordres til å anvende alternative dokumentasjonsformer, omfang må avklares i samråd med veileder.

Hensikten med oppgaven er at studenten skal undervise andre studenter. Studenten skal erfare hvordan det er jobbe med undervisning sammen med medstudenter. Øvelsen skal danne erfaringsgrunnlag for videre innføring i yrkesdidaktikk. I tillegg skal arbeidet i basisgruppa bidra til innsikt i gruppedannelser og samarbeid som fremtidig yrkesfaglærer.

 

Arbeidskrav 4

Dokumentasjon og refleksjon fra yrkesfaglig praksis med fokus på særtrekk og fellestrekk, produksjon og prosessdokumentasjon. Som grunnlag for arbeidet benyttes individuell plan som er utarbeidet i forbindelse med arbeidskrav 1 og 2. Det utarbeides en dokumentasjon med refleksjon. Omfang: 800 ord +/-10% pr. yrke.

Hensikten med oppgaven er å tilegne seg yrkesfaglig kompetanse i eget utdanningsprogram.

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for emnet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig presentasjon:

 • En presentasjon som oppsummer egen læring forankret i relevant teori for emnet (Poster, Power Point). Tid: 30 minutter (ca. 15 minutter presentasjon, og ca. 15 minutter til oppklarende spørsmål).

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til Bestått /ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet, og skriver en tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert tredje år.