EPN

UTVB3901 Hospitering i utviklingsindustrien - med bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Internship in the Development Enterprise
Studieprogram
Bachelorstudium i utviklingsstudier
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent på fullmakt av leder i studieutvalget 21. november 2017. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 17. januar 2018 og 7. november 2019. Redaksjonell endring lagt inn 3. mars 2021. Revisjon godkjent på fullmakt av leder i utdanningsutvalget 25. november 2023. Gjeldende fra vårsemesteret 2024.

I femte semester i bachelorstudiet kan studenter søke på hospitantplasser utlyst av vertsorganisasjoner som OsloMet har laget særskilt avtale med. Utlysningene publiseres på OsloMet sin digitale læringsplattform - sammen med nærmere spesifikasjoner om krav til søknaden.

Emnet er åpent for siste års studenter på bachelorstudiet i utviklingsstudier som har fått tildelt hospitantplass hos en av de tilknyttede vertsorganisasjonene. Vertsorganisasjonene rekrutterer et begrenset antall deltakere på bakgrunn av motivasjonsbrev, karakterer oppnådd tidligere i bachelorstudiet, samt intervju med søkere.

Sammensetning av vertsorganisasjoner, antall hospitantplasser og hospitantsteder vil variere fra år til år. Enkelte hospitantplasser er hos UNHCR i Genève, der hospiteringsperioden er på seks måneder (1. januar-1. juli), andre hos vertsorganisasjoner i Oslo, der hospiteringsperioden er på ti uker. Studentene i respektivt Genève og Oslo har derfor noe ulike ordninger hva gjelder undervisningsform, arbeidskrav og frist for innlevering av bacheloroppgaven.    

Forkunnskapskrav

 1. For å kunne starte på sjette semester av bachelorstudiet, må minst 120 studiepoeng av utdanningen være bestått, hvorav minimum første, andre og tredje semester av studiet, til sammen 90 studiepoeng. 30 studiepoeng av de 120 studiepoengene kan være fra fjerde eller femte semester av bachelorstudiet, eller bestå av annen relevant utdanning som er søkt om og bekreftet godkjent for innpassing i bachelorstudiet.
 2. Ved siden av å ha fått tildelt hospitantplass, må studenter som skal ta emnet ha fullført og bestått det første emnet i femte semester av studiet, som vil alternere mellom å være UTVB3130 Recent Trends in Development Assistance og UTVB3002 Introduction to the Development Enterprise.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende faglig kunnskap om én eller flere typer utviklingsintervensjoner (avhengig av hospitantplass) - bistand, samstemmighetspolitikk, talsmannsvirksomhet og transnasjonal aktivisme; næringslivets samfunnsansvar; samt formidlingen av slike intervensjoner  
 • har faghistorisk og erfaringsbasert kunnskap og oversikt over praksisfeltet og utviklingsteori relevant for dette feltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan velge ut og bruke relevant fordypningsstoff fra faglitteratur, egen innsamlet og foreliggende data i et selvstendig arbeid med tema innenfor emnet
 • kan gi en skriftlig framstilling av en problemstilling innen praksisfeltet, basert på samfunnsvitenskapelig teori og metode

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte kritisk ulike tilnærminger til utviklingsintervensjoner i lys av relevant teori
 • har forståelse av etiske utfordringer som ligger i praksisfeltet og i studier av dette
 • har gjennom hospitering ervervet kompetanse på arbeidsmåter og profesjonsutfordringer i praksisfeltet 

Innhold

Ved siden av å dele utvalgte teorier med det teoribaserte emnet i sjette semester av bachelorstudiet (UTVB3300 Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring), fokuserer dette emnet på de temaer som inngår i UTVB3130 Recent Trends in Development Assistance og UTVB3002 Introduction to the Development Enterprise i femte semester, med ytterligere fordypning

 • Hovedtrekk i den globale utviklingsindustrien
 • Norsk utviklingspolitikk i historisk og sammenlignende perspektiv
 • Nye tema, aktører, arbeidsmåter og partnerskap
 • Representasjon og selvpresentasjon i utviklingsindustrien

Arbeids- og undervisningsformer

Underveis i emnet hospiterer studentene i sin vertsorganisasjon og får dermed førstehånds innsikt i og erfaring fra utviklingsindustrien.

Det gis forelesninger og seminarer. Studentene følger disse web-basert og/eller på campus, avhengig av hvor de har hospitantplass.

Forelesninger tar utgangspunkt i det felles kjernepensumet. I seminarer har studentene to obligatoriske framlegg; idéutkast og prosjektskisse for bacheloroppgaven (studentene som har hospitantplasser hos UNHCR i Genève gjør dette via Skype). Her drøftes dessuten hvordan de oppdragene studentene har fått i respektive vertsorganisasjoner kan knyttes sammen med bacheloroppgaven.

Studenten skal fortrinnsvis skrive sin bacheloroppgave basert på en problemstilling tilknyttet det oppdraget han/hun har som hospitant. Problemstilling skal godkjennes av faglærer. Oppgaven skal dessuten være forankret i en forståelse av teorier om utvikling, globalisering eller sosial endring som anvendes for en analyse og kritisk drøfting av valgte tema.

I skriveperioden gis det individuell veiledning. Oppgaven skal være på 7000 ord (+/- 10 %). Nærmere opplysninger om innhold og format vil bli gitt. Oppgaven skal leveres elektronisk innen en gitt frist.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse må være godkjent for at studenten skal kunne få avlegge eksamen. Kravene har til hensikt å sikre framdrift i arbeidet med bacheloroppgaven, samt at studentene får delt kunnskap og perspektiver med hverandre.

 1. Individuelt skriftlig idéutkast for bacheloroppgaven (1000 ord +/- 10 %)
 2. Framlegg av idéutkastet i seminar (ca. 10 minutter)
 3. Individuell skriftlig prosjektskisse som presenterer opplegget for bacheloroppgaven (2000 ord +/- 10 %)
 4. Framlegg av prosjektskissen i seminar (ca. 15 minutter)

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innlevering/utførelse av arbeidskrav fastsettes i hvert enkelt tilfelle av faglærer.

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av:

 • Individuell bacheloroppgave (7000 ord +/- 10 %)

Gitt ulike varigheter i hospitering hos vertsorganisasjoner i respektivt Oslo og Genève, vil innleveringsfrist på bacheloroppgaven variere: Studenter i Oslo leverer oppgaven innen gitt frist ved utgangen av vårsemesteret, mens studenter som hospiterer ved UNHCR i Genève leverer sin bacheloroppgave innen gitt frist medio september (i påfølgende semester; vitnemål utstedes etter sensur i oktober).  

 

Ny/utsatt eksamen

Bacheloroppgaven kan omarbeides én gang ved ny eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bacheloroppgaven gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Alle oppgaver vurderes av en intern og en ekstern sensor.