EPN

SFV4900 Dømmekraft, makt og etikk i sosialfaglig praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Judgement, Power and Ethics in Social Work
Studieprogram
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom begrepene dømmekraft, makt og etikk vil vi i dette emnet tematisere profesjonell skjønnsutøvelse, dømmekraft og beslutninger i konkrete praksissituasjoner hvor organisasjonen som system og rammer er sentralt. Her vil ikke minst makt som kommunikasjon, og effekt være sentralt å utforske.

Har de profesjonelle et handlingsrom for å kunne gjøre gode skjønnsmessige beslutninger?  På hvilke måter styrer samfunnets diskurser og organisatoriske logikker, rammer og retningslinjer de ulike praksiser? Hvordan er forholdet mellom fakta og verdier når man skal gjøre gode vurderinger og beslutninger? Hva gjør at praksis blir som den blir, og hva virker bestemmende for våre beslutninger når vi som profesjonsutøvere skal vurdere, beslutte og handle på vegne av en tjeneste?

Emnet tematiserer profesjonell skjønnsutøvelse og dømmekraft i konkrete praksissituasjoner, med særskilt oppmerksomhet rettet mot maktutøvelse og fagetisk praksis. Sammenhengen mellom den profesjonelles faglige identitet og profesjonell praksis i møte med klienter vil stå sentralt.

Emnet legger opp til at studentene skal reflektere over egne praksiserfaringer i lys av teori i oppgaver og annen aktivitet i undervisningen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om begrepene dømmekraft, makt og etikk
 • inngående kunnskap om ulike etiske perspektiver
 • inngående kunnskap om ulike maktteoretiske perspektiver
 • avansert kunnskap om betydning av etikk og makt i profesjonell yrkesutøvelse
 • avansert kunnskap om de sosialfaglige spenningsfeltene mellom  teori og praksis, system og individ og kontroll og hjelp

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere makt som kommunikasjon og praksis
 • analysere praksis fra ulike teoretiske perspektiver
 • analysere og drøfte verdier og etiske utfordringer i sosialfaglig arbeid
 • anvende teoretiske perspektiver og begreper om etikk og makt i analyser av sosialfaglig praksis
 • reflektere inngående over sammenhengen mellom etisk, sosialfaglig og juridisk skjønnsutøvelse i velferdstjenestene
 • anvende etisk kunnskap i sosialfaglige vurderings- og beslutningsprosesser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse i lys av ulike teoretiske perspektiver 
 • analyserere og stille seg spørrende til sosialfaglig praksis med utgangspunkt i ulike vitenskapsteoretiske ståsteder
 • oppdatere og videreutvikle sin etiske kunnskap innenfor sosialfaglige praksisfelter
 • bidra til nytenkning og innovasjon for å videreutvikle den etiske kompetansen på egen arbeidsplass

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen består i en kombinasjon av forelesninger, gruppediskusjoner  og plenumsdiskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatorisk aktivitet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager (72 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på 7 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Hilde  Aamodt