EPN

SFF4120 Kvalitative forskningsmetoder og -design Emneplan

Engelsk emnenavn
Qualitative research methods and designs
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter kunnskap om ulike tilnærminger innenfor kvalitativ samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, ulike typer forskningsspørsmål, sammenhengen mellom forskningsspørsmål og forskningsdesign, kvalitetskrav til kvalitative studier, og forskningsetiske problemstillinger.

Emnet dekker introduksjon og øvelser i ulike metoder som brukes i produksjon av et empirisk materiale, samt bruk av foreliggende materiale som kan gjøres til gjenstand for kvalitativ analyse. Videre omfatter emnet bearbeiding og analyse av kvalitativt materiale. Emnet gir også innblikk i ulike analyseperspektiver, formidling av resultater og generaliseringsmuligheter fra kvalitative studier.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studentene har

 • inngående kunnskap om kvalitative design og hvilken type kunnskap disse kan bidra med
 • avansert kunnskap om ulike metoder for å skape/framskaffe et empirisk materiale, som livsformsintervjuer, livsløpsintervjuer, fotostyrte intervjuer, fokusgrupper, og bruk av foreliggende tekster og dokumenter
 • inngående kunnskap om kvalitetsvurdering innenfor kvalitativ tradisjon og innsikt i generaliseringsmuligheter av resultater fra kvalitative studier
 • avansert kunnskap om formidling av resultater
 • inngående kunnskap om forholdet mellom teori og empiri i empiriske studier

Ferdigheter

Studentene kan

 • reflektere metodologisk rundt sammenhengen mellom forskningsspørsmål og design
 • utvikle forskningsdesign for sin masteroppgave i forhold til eget forskningsspørsmål
 • utvikle kvalitative analysemodeller med utgangspunkt i teori og empiri
 • reflektere metodologisk og kritisk over annen forskningslitteratur
 • vurdere forskningsetiske spørsmål i forbindelse med eget masterprosjekt

Generell kompetanse

Studentene

 • kan vurdere hvilke spørsmål som kan undersøkes empirisk 
 • er kjent med og kan reflektere kritisk over ulike konsekvenser av forskning
 • kan bruke etisk skjønn i forhold til egen posisjon som forsker og hvordan deltakelse i forskning kan virke intervenerende i menneskers liv
 • kjenner til og kan forholde seg til etiske forskrifter som; korrekt og fullstendig kildeinformasjon, informantanonymisering, konfidensialitet, forskeransvar

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærere og eventuelle gjesteforelesere, øvelser, diskusjoner og gruppearbeid. Studentene deles inn i arbeidsgrupper som arbeider sammen med øvelser gjennom hele emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Studenten må delta i minst tre praktiske øvelser med sin arbeidsgruppe, og det forventes at alle deltar i diskusjoner om og refleksjoner rundt øvelsene i sin gruppe. Arbeidskravet består av en metoderefleksjon, gjerne med eksempler fra gruppens arbeid. Arbeidsgruppen leverer arbeidskravet i form av en felles muntlig/digital presentasjon i den siste uken av emnet. 

Arbeidskravet må være godkjent før studenten framstiller seg til eksamen. Hvis arbeidskravet ikke godkjennes ved første innlevering vil gruppen få en - 1 - ny mulighet til å levere på nytt. Arbeidskrav som ikke blir godkjent etter andre innlevering vil diskvalifisere gruppen eller fraværende student fra å gå opp til eksamen. 

Innlevering av individuelle arbeidskrav må særlig begrunnes og avtales med og godkjennes av faglærer.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skoleeksamen på 4 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Emneansvarlig Randi Wærdahl

Co-emneansvarlig Oddbjørg Skjær-Ulvik