EPN

SBV4100 Barnevern og samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Child Welfare and Society
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet plasserer barnevernet inn i en samfunnsmessig, historisk og sosialpolitisk kontekst. Organisering av barndom, barns posisjon i familien og i samfunnet drøftes og analyseres i lys av statens rolle i barns oppvekst, forholdet mellom stat og familie, og ulike forståelser av familie og foreldreskap. Foreldrepraksiser analyseres i lys av levekår, livserfaringer, kjønn, majoritet/minoritet og klasse. Sosial ulikhet blir belyst strukturelt, kulturelt og relasjonelt. Velferdsstatens ordninger, tjenester og profesjoner er sentrale for å nå målsettinger om sosial utjevning og bedring av levekår. Samtidig representerer det moralske og etiske utfordringer i politikkutforming, tjenesteutvikling og profesjonsutøvelse å ivareta barns og familier behov.

Undervisningsspråket er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten har

 • avansert kunnskap om barnevernets posisjon og oppgaver i de norske velferdstjenestene, og barnevernets samfunnsmandat i en sosialpolitisk sammenheng  
 • inngående kunnskap om hovedtrekkene i barnevernets historie og utvikling nasjonalt og forståelse av barnevern i en komparativ og internasjonal kontekst    
 • kunnskap om internasjonale konvensjoner og nasjonal innvandringspolitikk i lys av barnevernslovgivningen, samt kunnskap om urfolk og nasjonale minoriteters særskilte rettigheter og konsekvenser for barnevernsarbeid
 • avansert kunnskap om statens rolle i barns oppvekst.
 • avansert kunnskap om hva barn og familiers levekår og livserfaring betyr for deres hverdagsliv, praksiser, relasjoner og møte med hjelpeapparatet  
 • inngående kunnskap om grunnleggende samfunnsvitenskapelige begreper som makt, struktur/aktør, sosial ulikhet og marginalisering  
 • inngående kunnskap om perspektiver på barn og familier med minoritetsbakgrunn, herunder urfolk, nasjonale minoriteter, samt kunnskap om betydningen av levekår, arbeidstilknytning, utdanning, oppvekst, marginalisering, rasisme og diskriminering for utøvelse av foreldreskap       
 • inngående kunnskap om hvordan vold, kriminalitet, rus, fattigdom, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser har betydning for barn og familiers levekår, relasjoner og hverdagsliv

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og drøfte barnevernfaglige fenomener med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelig teori og forskning  
 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barnevernets historie, tradisjoner, egenart og samfunnsmessige posisjon  
 • analysere og forholde seg kritisk til barnevernets maktposisjon i samfunnet og betydning for samarbeid med barn, unge og foreldre      

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • kritisk analysere og reflektere over hvordan maktrelasjoner og politiske føringer utgjør betingelser for barnevernets arbeid  
 • analysere og kritisk reflektere over hvordan holdninger, språk og kulturelle normer og verdier har betydning i barnevernsfaglig arbeid  
 • analysere relevante yrkesetiske problemstillinger i barnevernsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger og studentaktive læringsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En individuell skriftlig oppgave som skal ha et omfang på 4-5 sider. Besvarelsen leses og vurderes av to medstudenter før emneansvarlig vurderer arbeidskravet med vedlagt medstudenters kommentarer til godkjent/ikke godkjent.

Hensikten med arbeidskravet er å videreutvikle studentens ferdigheter i akademisk skriving, i tillegg til å bidra til å videreutvikle gode ferdigheter i å formulere seg presist og dekkende skriftlig.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell muntlig eksamen. Det settes av 45 minutter til hver kandidat.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av muntlig eksamen.

Emneansvarlig

Cecilie Neumann