EPN

REREG3200 Regnskapsføreryrket med etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
The Accountancy Profession with ethics
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon / Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, for siv.øk.
Omfang
7.5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og god regnskapsførerskikk, herunder utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll. I tillegg diskuteres etiske problemstillinger knyttet til regnskapsføreryrket. Vi er også innom følgende: Hvitvasking, risikoregelverk, GDPR, de mest sentrale virksomhetsrutinene, sikkerhet, kontroller i IKT-systemer og bokføringsregelverket.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt Årsregnskap 2 med regnskapsteori.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsføreres erstatningsrettslige plikter

 • har god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk

 • kjenner styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet

 • kjenner de mest sentrale virksomhetsrutinene 

 • kjenner til de generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll

 • kjenner til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer

 • har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

 • har kunnskap om etikk i regnskapsførerfaget.

Ferdigheter

Studenten kan

 • behandle og registrere transaksjoner og virksomhetshendelser

 • anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder risiko- og hvitvaskingsregelverk

 • formidle relevant analyseinformasjon til klientene

 • gjøre vurderinger i etiske dilemmaer knyttet til regnskapsføring

Generell kompetanse

Studenten

 • er innforstått med de arbeidsoppgaver som er knyttet til å arbeide på et regnskapskontor, de utfordringer som oppstår i møte med klientene, og de lover og regler som gjelder i den forbindelse

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises hovedsakelig i plenumsforelesninger. Arbeid med oppgaver er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Skriflig innlevering på maksimum 1000 ord eksklusiv forside og litteraturliste. Arbeidskravet skal løses i grupper med 2-3 personer. 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 4 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anne Kari Ramboe Heimdal