EPN

PSYK1700 Kognitiv psykologi og nevrovitenskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Cognitive Psychology and Neuroscience
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i det sentralnervøse grunnlaget for kognisjon og basalkunnskap om kognitiv psykologi. Kognitiv psykologi omfatter oppmerksomhet, sansing, persepsjon, handling, språklige prosesser, problemløsning, tenkning, læring og hukommelse.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

  • forklare det nevrobiologiske grunnlaget for atferd
  • beskrive sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet (dvs. grunnleggende oppbygning og hovedfunksjoner)
  • beskrive signaloverføring i hjernen og signalsubstanser
  • beskrive metoder for å studere hjernen, skader i hjernen og effekter på atferd
  • redegjøre for sentrale temaer innen kognitiv psykologi (for eksempel hukommelse, beslutningstaking, oppmerksomhet m.m.)

Ferdigheter

Studenten kan

  • anvende kunnskap fra kognitiv psykologi til å forklare fenomen som involverer menneskelig tenkning og atferd 

Generell kompetanse

Studenten kan

  • presentere fra kognitiv psykologi for planlegging, effektivisering e.l.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger og selvstudium.  l tillegg vil det bli holdt seminarer, hvor studentene gruppevis skal presentere fagstoff. Deltakelse på disse seminarene er obligatorisk. Studentene skal selv presentere tekster fra pensum, legge opp til drøftinger og motta veiledning for videre lesning. l løpet av emnet skal studentene ha 4 presentasjoner knyttet til sentrale temaer i pensum. Temaene vil bli gitt av faglærer.

Gjennom presentasjoner og eksamen vil studentenes læringsutbytte dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

  • Minimum 80 % deltakelse på seminarene
  • Presentasjon av angitt fagstoff 

Vurdering og eksamen

Skriftlig eksamen med tilsyn (skoleeksamen), 4 timer 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor 

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp mot PSYK1310, 15 studiepoeng innenfor området nevrovitenskap.