EPN

PSYK1610 Organisasjon, samfunn og arbeidsliv Emneplan

Engelsk emnenavn
Organization, Society and Work life
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i organisasjonsteori og hvordan ulik tenkning om organisering av arbeid henger sammen med utviklingen i samfunnet, fra starten av industrisamfunnet til dagens kunnskapssamfunn. Det legges spesiell vekt på å forstå prosesser som bidrar til stabilitet og forandring i organisasjoner. Emnet tar også opp hvordan globale utviklingstrekk innen teknologi og miljø preger organisering av arbeid.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for den historiske framveksten av ulike typer arbeidsorganisasjoner
 • beskrive hovedtrekk og endringer i det norske arbeidslivet og den «norske modellen»
 • drøfte ulike organisasjonsformer og teoretiske perspektiver på organisert arbeid
 • beskrive hva som menes med læring og endring i organisasjoner
 • reflektere over praksis, verdier og etisk atferd i organisasjoner
 • kritisk drøfte hva globale utviklingstrekk innen teknologi, klima, bærekraftig utvikling og «det grønne skiftet» betyr for det norske arbeidslivet

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere over og diskutere viktige utviklingstrekk i samfunn, organisasjoner og arbeidsliv
 • kritisk anvende ulike obligatoriske og andre kilder til å analysere, drøfte og presentere sentral kunnskap i emnet i skriftlig og muntlig form 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kritisk reflektere over og diskutere forståelsen av organisasjoner og arbeidsliv
 • gjøre selvstendige vurderinger og utvikle faglig fundert argumentasjon rundt disse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Gruppene arbeider selvstendig med problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Innlevering av 1 gruppeoppgave, maksimalt 3000 ord 

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager, maksimalt 3000 ord

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor