EPN

PSYK1420 Generelle prinsipper i atferdsanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Behavior Analysis 1 - General Principles of Behavior Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i psykologi med vekt på atferdsanalyse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det er nødvendig å vite hvordan atferd påvirkes av betingelser i omgivelsene. Denne kunnskapen kan anvendes for å planlegge og gjennomføre ulike endring- og opplæringstiltak. l denne sammenhengen brukes et eget begrepsapparat for å foreta presise analyser av atferd og miljøpåvirkninger.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

 • redegjøre for de grunnleggende forutsetningene i atferdsanalysen
 • redegjøre for atferdsanalyses plass innen psykologi
 • redegjøre for ulike forskningsmetoder innen atferdsanalyse
 • redegjøre for ulike forsterkningsbetingelser  
 • redegjøre for hvordan atferd etableres, overføres og opprettholdes 

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende atferdsanalytiske grunnbegreper
 • anvende metoder for å observere og registrere atferd 
 • utføre «discrete trials»-opplæring
 • utføre presisjonsopplæring

Generell kompetanse

Studenten kan

 • redegjøre for atferdsanalytisk strategi
 • utføre og reflektere over egen presentasjonsteknikk

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som inngår i emnet er forelesninger, selvstudium og studentinitiert gruppearbeid. l tillegg vil det bli holdt seminarer, hvor studentene skal presentere fagstoff. Deltakelse på disse seminarene er obligatorisk. Underveis i emnet vil det bli avholdt tester. l løpet av emnet skal studentene presentere oppgaver knyttet til pensum. Oppgavene vil bli gitt av faglærer.

Gjennom presentasjoner, tester og eksamen vil studentenes læringsutbytte dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • Presentere individuelt 1-2 gitte tema til medstudenter
 • Identifisere et område for forbedring i presentasjonsteknikk og evaluere dette i egne presentasjoner
 • Evaluere 1-2 presentasjoner fra medstudent (både faglig og presentasjonsteknisk)
 • Undervise medstudent i pensum med «flashkort» («discrete trials»-opplæring) og etablere flyt (presisjonsopplæring)

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen, hvor 4 tester og digital, skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer, inngår. Alle 4 testene må være bestått for å kunne gå opp til digital, skriftlig eksamen under tilsyn. Alle komponentene må være vurdert til bestått for at eksamen som helhet skal bestås.

Hvis studenten stryker på én test tas den ene testen om igjen.  Ny/utsatt eksamensgjennomføring av de 4 testene kan gjennomføres én gang før ordinær digital, skriftlig eksamen under tilsyn. Før ny/utsatt digital, skriftlig eksamen under tilsyn vil det være anledning til å gjennomføre en eller flere av testene en tredje og siste gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. Karakteruttrykket vil framkomme på grunnlag av testene avlagt i emnet totalt (60 %) og resultatet på skoleeksamen (40 %). Studenten har klagerett på samlet eksamenskarakter for hele mappen.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp mot PSYK1410, 15 studiepoeng.