EPN

Emneplan forPHUV9320 Yrkesdidaktisk forskning

Engelsk emnenavn
Research on Vocational Didactics
Studieprogram
Høst: Ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning
Vår: Ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning
Omfang
5 stp.
Studieår
2020
Emnehistorikk

Innledning

Godkjent av doktorgradsutvalget 25. oktober 2018. Redaksjonell endring 27.04.2020.

Yrkesdidaktisk forskning er ett av to emner innen feltet fag- og yrkesopplæring. De to emnene, yrkespedagogisk forskning og yrkesdidaktisk forskning, kan tas hver for seg, men vil til sammen gi bredde og fordypning på feltet. Yrkesdidaktikk har som begrep en kort historie i Norge, og har også hatt en relativt begrenset plass i internasjonal forskning. Emnet yrkesdidaktisk forskning skal gi oversikt over det yrkesdidaktiske fagfeltet og bidra til å styrke forskning innen yrkesdidaktikk.

I læringsforløpet skal studentene styrke sitt kunnskapsgrunnlag for arbeid med egen avhandling og fremtidig yrkesdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid. Emnet omhandler temaer som gjelder forholdet mellom læring og arbeid, utvikling av yrkeskunnskap og læreplaner i yrkesfag. Problematisering av yrkeskunnskap og yrkesdidaktikk i ulike utdanningskontekster vil være sentralt. Emnet skal gi innblikk i ulike forskningstilnærminger i yrkesdidaktisk forskning, særlig praktikerforskning (practitioner research) som strategi for å utvikle yrkes- og profesjonskunnskap.

Undervisningen vil bli gitt på engelsk dersom noen av deltakerne er engelskspråklige.

Emnet kan erstattes av ett eller flere ph.d.-emner ved OsloMet eller ved annen utdanningsinstitusjon eller ved en forskerskole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er et 5 studiepoengs valgfritt emne i ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men er også åpent for andre ph.d.-kandidater og for vitenskapelig tilsatte. Emnet er rettet mot studenter som ønsker en fordypning i yrkesdidaktiske problemstillinger knyttet til utdanningsvitenskap for lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har bred kunnskap om hovedtrekkene i norsk og internasjonal yrkesdidaktisk forskning

  • har innsikt i begrepene yrkeskompetanse, arbeid, yrke, kontekst, utvikling, didaktikk og yrkesdidaktikk relatert til utdanning, arbeids- og samfunnsliv

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre forskningsbaserte analyser av arbeids- og produksjonsprosesser som grunnlag for utdanningsvirksomhet og læreplanarbeid

  • kan gjennomføre yrkesdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerutdanning

  • kan kritisk vurdere egen og andres forskning på det yrkesdidaktiske feltet

Generell kompetanse

Studenten

kan identifisere og utforske behov for ny yrkesdidaktisk forskning med relevans for yrkesutdanningens og yrkesfaglærerutdanningers kunnskapsgrunnlag

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis organisert undervisning i form av forelesninger og seminarer. Det er forventet at studentene deltar aktivt i alle deler av undervisningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Forberedelse til emnet

Studentene forventes å lese gjennom pensumlitteraturen før de begynner på emnet for å kunne delta aktivt i diskusjoner.

Vurdering og eksamen

Studenten skriver en individuell fagartikkel med omfang på 4000-6000 ord (forside, abstract, illustrasjoner og referanseliste kommer i tillegg), i skrifttype Times New Roman, i skriftstørrelse 12 og med 1,5 linje- og avsnittsavstand. For kildehenvisninger og sitater, følges APA-stil eller en etablert stilmal fra eget fagfelt.

Teksten skal knyttes til relevante problemstillinger i emnets pensum. Fagartikkelen kan også være knyttet til arbeidet med egen avhandling. Temaet skal godkjennes av emnekoordinator på forhånd. Fagartikkelen må leveres innen seks uker etter endt undervisning. 

Ny og utsatt eksamen

Dersom fagartikkelen ikke blir vurdert til bestått, kan studenten levere inn en bearbeidet versjon én gang innen en nærmere fastsatt frist.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Vurderingen av fagartikkel gjøres på grunnlag av læringsutbyttebeskrivelser for emnet.

Sensorordning

Fagartikkelen vurderes av to interne sensorer (emneansvarlig og en vitenskapelig ansatt tilknyttet ph.d.-programmet).

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet er primært for studenter som er tatt opp i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning, men vil være åpent for andre som ønsker å fordype seg i feltet utdanningsvitenskap, lærerutdanning og skole.

Opptakskrav til enkeltemner for eksterne søkere

Søkere må normalt ha fullført femårig masterutdanning (treårig + toårig) eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

Om det blir mange søkere vil studenter ved ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning bli prioritert. Deretter studenter ved andre ph.d.-program, så andre vitenskapelig ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Søkere som ikke er tatt opp til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må sende inn et sammendrag på om lag én A4-side med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet prosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, hvor de eventuelt er i ph.d.-løpet og hvorfor dette emnet anses relevant for eget prosjekt.