EPN

PEFKO6100 Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical and Aesthetic Cross-disciplinary Competences 1
Studieprogram
Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser 1 

Emnet omhandler praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser i skolen, som utvikling av , nysgjerrighet, evne til utforsking og problemløsning, kreativitet, og utvikling av et håndverk, I tillegg legges det vekt på å utvikle utholdenhet, mot og skaperglede i ulike fag gjennom estetiske prosesser. Tverrfaglig tenkning og samarbeid på tvers av alle fagdisipliner står sentralt i emnet.

Gjennom en kombinasjon av praksis, teori og refleksjon, skal studenter med ulik fagbakgrunn få erfare varierte tilnærminger til praktisk og estetisk pedagogikk, didaktikk og praksis. Føringer i LK20 og Rammeplan for kulturskolen danner grunnlag for utforsking av handlingsrommet for fagovergripende arbeid med elevene. Studentene får jobbe med ulik praktisk og estetisk metodikk, alene og i profesjonsfellesskap. Undervisningen vil til enhver tid være praksisrettet, og benytte studentenes undervisningserfaring som grunnlag for refleksjon og videre praksis. 

 

Innhold:

 • Praktiske og estetiske kompetanser som tilnærming til læring (drama, bevegelse, skapermetodikk, lek, bruk av verktøy, audio-visuelle virkemidler og uttrykksformer)
 • Tverrfaglig læring og metode (læreplananalyse og tverrfaglig vurdering, prosjektarbeid, problembasert læring og utforskende temabasert læring)
 • Skapende arbeid i digitale og fysiske rom (skapermetodikk og digital skaperglede)

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskravet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten 

 • kjenner til læreplanverkets og rammeplan for kulturskolens verdigrunnlag, oppbygning og muligheter for praktisk og estetisk læring i skolen
 • har grunnleggende kunnskap om tverrfaglige metoder som kan brukes i ulike fag   
 • kjenner til estetiske teorier og virkemidler
 • har kunnskap om praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser i undervisningen

Ferdigheter

Studenten 

 • kan bruke læreplanverkets handlingsrom i planlegging og gjennomføring av tverrfaglige undervisningsforløp
 • kan legge til rette for at elever får arbeide skapende, kreativt og utforskende
 • kan i samarbeid med andre utvikle og reflektere over egen undervisningspraksis

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan anvende et praktisk og estetisk håndverk i planlegging, gjennomføring, og evaluere egen undervisning
 • kan reflektere over og utvikle egen bruk av praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert og tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus. For å kunne gjennomføre emnet heldigitalt må du ha tilgang til pc og aktuell gratis programvare. Digital og fysisk undervisning foregår parallelt, med en lærer på hver plattform.

Emnet legger opp til utprøving og eksperimentering i kombinasjon med erfaringsinnhenting ved egen skole/kulturskole. Bruk av både digitale og fysiske verktøy vil stå sentralt, i tillegg til sanslige innganger til læring. 

Emnet omfatter omlag 350 arbeidstimer for studenten. Av disse er omtrent 70 timer undervisning og veiledning med lærere og medstudenter på samlinger. De øvrige timer vil være arbeid individuelt og i grupper.

Det forventes mellomarbeid og utprøving på eget arbeidssted mellom samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet har et todelt arbeidskrav: 

 • Studenten skal utvikle og gjennomføre et tverrfaglig undervisningsforløp på egen arbeidsplass (mellom 2 og 5 undervisningstimer). I undervisningsforløpet skal studenten ta i bruk praktiske og estetiske fagovergripende kompetanser og metoder. Undervisningsforløpet utvikles til et valgfritt trinn eller aldersgruppe.  
 • Studenten skal utarbeide en presentasjon av utvikling og gjennomføring av undervisningsforløpene. Presentasjonen kan være fysisk på campus, eller i et egnet digitalt medium. Dette kan være podcast, video, eller andre presentasjonsformer.

Besvarelsen er individuell. 

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan forbedres og fremstilles for ny vurdering. 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av:

En tverrfaglig praktisk-estetisk oppgave (3000 - 5000 ord).

Eksamen må vurderes til bestått karakter (E eller bedre) for at eksamen skal bestås. 

Karakteren på eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala, A-F

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Opptakskrav

For lærere som jobber i grunnskolen og/eller i kulturskolen. 

Emneansvarlig

Eva Kristin Nancke Øvreness