EPN

ORI3900 Bacheloroppgaven Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene fordype seg i et selvvalgt tema. Problemstillingene skal være relatert til ortopediingeniørfag. Fagutvikling og utvikling av ny kunnskap er sentralt i emnet. Studentene oppfordres til å knytte seg til et forskningsmiljø ved universitetet eller ved en ekstern institusjon. Arbeidet med oppgaven kan være knyttet til pågående forsknings-, forbedrings- og utviklingsprosjekter. Utdanningen vil bidra til å finne aktuelle miljøer.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første og andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har fordypet kunnskap innen bacheloroppgavens problemområde

Ferdigheter

Studenten kan

 • utarbeide en problemstilling og prosjektskisse
 • velge, begrunne og anvende relevant vitenskapelig metode
 • innhente og diskutere relevante forskningsartikler og annen faglitteratur
 • diskutere, vurdere og reflektere over problemstilling og metodevalg i forhold til funn og resultater
 • gjennomføre prosjektet i tråd med vitenskapelige kriterier og retningslinjer for forskningsetikk og personvern

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid og som bidrar til utvikling av teori og/eller praksis
 • kritisk reflektere over forskningsetiske spørsmål og retningslinjer knyttet til prosjektarbeid
 • formidle, diskutere og presentere resultater fra eget prosjekt skriftlig.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, veiledning, seminarer, gruppearbeid og selvstudier. Emnet starter med forelesninger som skal understøtte studentenes arbeid med valg av tema, utforming av problemstilling og prosjektskisse.

Bacheloroppgaven utføres normalt individuelt eller i grupper på 2 studenter. Dersom prosjektet har en tverrprofesjonell tematikk kan prosjektgruppen også inkludere en student fra et annet bachelorprogram, dersom emneansvarlig ved begge program godkjenner dette.

Studentene samles til seminar i løpet av prosjektperioden. Midtveis samles studentene for å presentere foreløpig prosjektstatus, samt gi medstudenter innspill til videre prosjektgjennomføring Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse som beskriver tema for oppgaven. Veiledning gis på grunnlag av skriftlig prosjektmateriale og konkrete spørsmål innsendt av studenten(e) i forkant av veiledningstimen. Studenter med individuell oppgave får 4 veiledningstimer og gruppeoppgaver 6 veiledningstimer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • prosjektskisse etter nærmere gjeldende kriterier. Prosjektskissen er gjenstand for faglig vurdering, og må være godkjent før prosjektarbeidet igangsettes.
 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og veiledning.

Vurdering og eksamen

Skriftlig oppgave individuelt eller i gruppe på to studenter over 10 uker. Omfang: individuell oppgave 8500 ord (+/- 10 %), gruppeoppgave 11000 ord (+/- 10 %). Oppgaven kan skrives på engelsk eller norsk.

Ny og utsatt eksamen: Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, har studenten(e) rett til å levere omarbeidet versjon til ny sensur én gang.

Det kan fremsettes klage over karakterfastsetting på skriftlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 15 studiepoeng overlapp med ORTO3900 Bacheloroppgave.