EPN

ORI3100 Ortopediske hjelpemidler til overekstremiteten og hofteeksartikulasjonsproteser Emneplan

Engelsk emnenavn
Orthosis and Prosthesis of the Upper Limb, and Hipdysarticulation
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Dette er det siste av fire emner i ortopediteknikk. Emnet bygger på de kliniske arbeidsprosessene som inngår i ORI1000, ORI1300, ORI2200 og ORI2300. Kunnskap fra emnene anatomi, patologi og biomekanikk anvendes.

Emnet omhandler i hovedsak ortoser og proteser til overekstremitet. Emnet dekker også proteser/ortoser til personer med medfødte deformiteter/ forhøyelsesproteser og hofteeksartikulasjons proteser, som er et amputasjonsnivå som forekommer mer sjeldent og utgjør en mindre andel av ortopediingeniørens arbeid på underekstremitetsnivå. Protesetypene i dette emnet er biomekanisk- og teknisk komplekse. Emnet vil ikke kunne gi en fullverdig kompetanseoppnåelse, men vil gi studentene et innblikk i hva som kreves for å kunne tilpasse funksjonelle proteser ved disse amputasjonsnivåene.

Ortopediingeniører møter pasienter i alle aldere og livssituasjoner, og må ha gode kommunikasjonsferdigheter. I løpet av emnet deltar studentene i det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget INTER1300, «Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge». Tema det arbeides med er hvordan ulike profesjoner kan samarbeide om og med barn og unge. Dette inkluderer teoretiske forståelser av og forskningsbasert kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn, unge og familiene deres.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første og andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1300 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (INTER1300 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med stjerne (*)):

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ortoser og proteser for personer med medfødte deformiteter av underekstremitet
 • kan gjøre rede for ulike tverrprofesjonelle samarbeidsmåter i praksisfeltet*
 • kan gjøre rede for utfordringer og muligheter i tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser*
 • kan utdype sammenhenger mellom overekstremitetens anatomi, patologi, biomekanikk og funksjon
 • kan gjøre rede for medisinske årsaker til dysfunksjoner i og amputasjoner på overekstremiteten
 • kan beskrive psykososiale aspekter ved amputasjon på overekstremitet
 • kan gjøre rede for styringsteknologi som anvendes i overekstremitetsproteser og -ortoser
 • kan beskrive kirurgi på hofteeksartikulasjon og hvilke konsekvenser det har for protesebehandling og -design for dette amputasjonsnivået
 • kjenner til teori om helseatferdsendring
 • kan gjøre rede for norsk pasientskadeerstatning

Ferdigheter

Studenten kan

 • med utgangspunkt i eksempler fra egen praksis analysere og vurdere tverrprofesjonelle samarbeidsprosesser om og med barn og unge med utfordringer*
 • etablere et tverrprofesjonelt samarbeid for og med barn, unge og deres foresatte*
 • identifisere og analysere kjennetegn ved normal og patologisk bevegelse og funksjon i overekstremiteten
 • gjennomføre og analysere funksjonsundersøkelse av overekstremitet
 • identifisere bevegelsesutslag i overekstremiteten og trunkus ved tilpasning av seletøyfunksjoner og vurdere muskelkontraksjoner for bruk av myoelektriske løsninger
 • analysere og anvende biomekanisk teori på ulike kasus
 • planlegge og begrunne oppfølgingsplaner basert på brukernes behov
 • løse kliniske og tekniske problemstillinger som gjelder proteser eller ortoser innenfor emnets fagområder
 • utføre kliniske prosesser og framstille ortoser for brukere som trenger overekstremitetsortoser
 • anvende ICF’s rammeverk og benytter utfallsmål i brukerens ortopediske oppfølgingsplan
 • diskutere forskningsartikler som er relevante for innholdet i emnet

Generell kompetanse

Studenten

 • har en forståelse av grunnlaget for, og nødvendigheten av, tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn, unge og deres foresatte, og av eget profesjonelt bidrag i samarbeidet*
 • kan diskutere tverrfaglig samarbeid i rehabilitering av mennesker med skade, lidelse eller tap av overekstremitet
 • kan dokumentere og formidle aktuelle kliniske og biomekaniske vurderinger i journaler og kommunisere dette muntlig
 • kjenner til aktuelle brukerorganisasjoners formål og funksjoner
 • kan diskutere sinnemestring og håndtering av konflikter
 • kan reflektere over sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rusmisbruk og andre utslag av fysiske, psykiske, sosiale og sosioøkonomiske problemer
 • kan snakke med risikoutsatte personer om problemene og henvise videre ved behov

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter seminarer, klinisk og teknisk kurs, forelesninger, digitale læringsressurser, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og ferdighetstrening
 • 2 individuelle prosessbeskrivelser (klinisk/teknisk) á 1500 ord (+/- 5 %), basert på læringsutbytter under ferdigheter

Arbeidskrav i INTER1300: «Kommunikasjon med barn og unge»

 • innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering

Del 1) Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 2-3 studenter, omfang 3300-3800 ord.

Del 2) Individuell muntlig eksamen, inntil 20 minutter.

Vekting: Det gis en samlet karakter på del 1 og del 2. Ved karakterfastsetting vektes del 1 og del 2 likt. Både del 1 og del 2 må være vurdert til A-E for at studenten skal bestå eksamen.

Ny eksamen: Dersom studenten(e) får F i en av delene må denne delen tas på nytt. Hvis det skriftlige arbeidet (del 1) vurderes til F (ikke bestått) har studentene rett til å levere inn omarbeidet versjon én gang.

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på skriftlig eksamen (del 1).

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Del 2) Ingen.

Vurderingsuttrykk

Del 1 og del 2: Gradert skala A-F.

Sensorordning

Del 1 og del 2) En ekstern og en intern sensor vurderer alle besvarelsene.

Emneoverlapp

 • 15 studiepoeng overlapp med ORTO3300 Ortopeditekniske hjelpemidler til overekstremiteten og disartikulasjonsproteser til underekstremiteten.