EPN

ORI3000 Bærekraftige materialer, design og innovasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Sustainable materials, design and innovation
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en fordypning i materialer som brukes i proteser og ortoser. Her inngår materialenes mekaniske egenskaper og mekanisk design av proteser og ortoser. Sammenhengen mellom bærekraftig design og konstruksjonsmessige krav til hjelpemidlene er sentralt. I tillegg inngår klinisk og produksjonsmessig planlegging og kvalitetsforbedring, helseøkonomi og etikk.  

Emnet dekker også universell utforming, miljøvennlige metoder og bærekraftig utvikling, og belyser utviklingstrender innen material- og konstruksjonsteknologi. Studentene vil også få en innføring i metoder som brukes innen innovasjon, entreprenørskap og tjenesteutvikling.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første og andre studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede formekaniske egenskaper i konstruksjonsmaterialer og deres effekt
 • har kunnskap om nye og tradisjonelle konstruksjonsmetoder
 • kan redegjøre for sammenhenger mellom bærekraft, kvalitetsforbedring og helseøkonomi, både klinisk og produksjonsmessig
 • kan beskrive International Standard Organisation’s (ISOs) standarder for testing av protese- og ortosekomponenter 
 • kan beskrive andre områder innen assisterende teknologi i helse
 • kan beskrive betydningen av universell utforming og deltakelse i samfunnet

Ferdigheter

Studenten kan

 • diskutere og reflektere over designprosessen, inklusiv universell- design og utforming
 • kalkulere og analysere strekk-, trykk- og torsjonsspenninger, bøyning og avskjæring i materialer og diskutere hvordan det påvirker design av proteser og ortoser
 • kalkulere og analysere stivhet og elastisitet i konstruksjonsmaterialer
 • beregne krefter og kraftmomenters virkning på mekaniske konstruksjoner
 • diskutere hvordan mekaniske prinsipper påvirker design og konstruksjon av proteser og ortoser
 • diskutere kvalitetssikring og -kontroll av virksomheter
 • diskutere valg av konstruksjon og materialer i forhold til bærekraft, miljø, helseøkonomi og andre tilgjengelige ressurser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • diskutere muligheter for innovasjon og entreprenørskap i ortopediingeniørfaglig virksomhet
 • reflektere over ortopediingeniørfagets bidrag til folkehelsearbeid, og kjenner til utfordringer ved ortose- og protesebehandling i utviklingsland
 • reflektere over tverrprofesjonelt samarbeid i innovasjonsprosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Det veksles mellom seminarer, ferdighetstrening, forelesninger, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og gruppearbeid.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering: Fire individuelle oppgaver, totalt omfang 5000 ord (+/- 10 %)

Vekting: Det gis en samlet karakter på mappen. Ved karakterfastsetting teller alle fire (4) oppgavene i mappen likt, men dersom en eller flere av oppgavene blir vurdert til «F» blir også samlet karakter «F».

Ny eksamen: Studenten(e) har anledning til å omarbeide oppgaven(e) i mappen som har fått F èn gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. De øvrige vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 15 stp overlapp med ORTO3200 Materialer, design og innovasjon.