EPN

ORI2200 Ortopediske hjelpemidler til foten Emneplan

Engelsk emnenavn
Orthosis and Prosthesis of the Foot
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ortoser til foten er det andre av fire emner i ortopediteknikk. Emnet bygger spesielt på de kliniske arbeidsprosessene som inngår i ORI1000 og ORI1300. I tillegg anvendes kunnskap fra emnene anatomi, patologi og biomekanikk.  Fokuset vil være på tilpassing av innleggssåler, fotsenger og tilpassing av ortopedisk fottøy. Her inngår funksjonsundersøkelser av foten, ganganalyse, scanning for digital modellering av fotsenger, trykkmåling, biomekaniske perspektiver og psykososiale konsekvenser for personer med fotlidelser.

Studenten får innføring i forebyggende tiltak mot belastningslidelser i føttene og opprettholdelse av gangfunksjon. Emnet dekker også delfotproteser.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for sammenhenger mellom fotens anatomi, patologi, biomekanikk og funksjon
 • gjøre rede for fotlidelser som ligger til grunn for bruk av fotortoser eller ortopedisk fottøy
 • gjøre rede for design og konstruksjon av fotortoser og ortopedisk fottøy
 • beskrive ulike komponenter i en sko og forklare fremstillingsprosesser som er relevant for fottøy og fotortoser
 • utdype biomekaniske prinsipper og teori som anvendes i design og tilpassing av fotortoser, ortopedisk fottøy og delfotproteser
 • beskrive skoens betydning for funksjon ved delfotprotese
 • beskrive forebyggende tiltak for å korrigere feilstillinger, redusere smerte og forebygge sår

Ferdigheter

Studenten kan

 • under veiledning utføre kliniske prosesser som inngår i oppfølgingsplan av brukere som trenger fottøy og fotortoser  
 • gjennomføre ganganalyse, identifisere biomekaniske forhold og anvende kunnskapen i ortosebehandling
 • anvende utfallsmål knyttet til bruker av fottøy og fotortoser
 • anvende ICF rammeverk til å forklare hvordan funksjonsnedsettelse grunnet fotproblematikk påvirker individet
 • anvende trykkmålingsutstyr og benytte resultatene i valg og vurdering av ortoser
 • anvende relevant forskning for å analysere temaer knyttet til fottøy og fotortoser
 • under veiledning, lage arbeidsbeskrivelse og gjennomføre tekniske prosedyrer som benyttes ved fremstilling av fottøy og fotortoser
 • analysere og reflektere over kliniske og tekniske løsninger, dokumentere klinisk arbeid i journal og kommunisere dette muntlig

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide selvstendig og samarbeide med bruker og andre profesjoner på området fottøy og fotortoser
 • diskutere behovet for faglige retningslinjer
 • reflektere over hvordan kommunikasjon bør tilpasses til forskjellige aldersgrupper og funksjonsnivåer
 • reflektere over befolkningens kunnskap om egen helse og konsekvenser for veiledning og informasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Det veksles mellom seminarer, klinisk og teknisk kurs, forelesninger, digitale ressurser, studentsamarbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og ferdighetstrening.
 • 2 individuelle prosessbeskrivelser (klinisk/teknisk) á 1500 ord (+/- 5 %), basert på læringsutbytter under ferdigheter.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 5 dager. Omfang: 3800-4200 ord.

Ny eksamen: Dersom hjemmeeksamen vurderes til F, har studenten anledning til å levere inn omarbeidet versjon til ny sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studenten til gode.

Emneoverlapp

 • 15 studiepoeng overlapp med ORTO2100 Ortoser til foten.