EPN

ORI2000 Patologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Pathology
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Patologi handler om hvordan ulike sykdommer og skader forandrer celler og vev og dermed også funksjonen til vevet, organene og kroppen. I dette emnet vektlegges sykdomstilstander og sykdomsprosesser som ortopediingeniører møter i yrkesutøvelsen. I tillegg gis det en innføring i aktuelle behandlingsformer fra andre helseprofesjoner.

Sykdomstilstander og sykdomsprosesser det spesifikt fokuseres på i dette emnet er: sykdommer i bevegelsesapparatet, revmatiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, hjertesykdommer, karsykdommer, psykiske lidelser, infeksjonssykdommer, endokrine sykdommer, hud lidelse inkludert trykksår, onkologi, medfødt patologi og livsstilssykdommer.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap:  

Kunnskap

Studenten kan

  • gjøre rede for spesiell patologi relevant til ortopediingeniørfag med fokus på forekomst, etiologi, patologiske prosesser, symptomer og kliniske tegn
  • gjøre rede for skademekanismer, inflammasjons- og tilhelingsprosesser
  • beskrive prinsipper for andre helseprofesjoners behandling av aktuelle sykdomstilstander
  • beskrive krigsskader og følgetilstander

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter selvstudier, forelesninger og digitale læringsressurser.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 2 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaven. Fritekstoppgave: En intern og en ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode. Øvrige besvarelser vurderes av interne sensorer. Hver besvarelse kvalitetssikres av intern sensor og vurderes automatisk.

Emneoverlapp

  • 10 studiepoeng overlapp med ORTO2400 Patologi.