EPN

ORI1300 Underekstremitetsproteser Emneplan

Engelsk emnenavn
Lower Limb Prosthetics
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet bygger på de kliniske arbeidsprosessene som inngår i ORI1000 og er det første av fire emner i ortopediteknikk. Kunnskap fra emnene anatomi og biomekanikk anvendes. Fokus er på brukere som er amputert på underekstremitet, spesielt transtibialt (legg) eller transfemoralt (lår) nivå.  Disse to nivåene utgjør en stor del av ortopediingeniørers arbeid innen proteseteknikk.  Emnet gir også en innføring i ankel- og kneeksartikulasjon, som er et amputasjonsnivå som forekommer mer sjeldent.

Ortopediingeniører møter pasienter i alle aldersgrupper og livssituasjoner. Ortopediingeniører må derfor ha gode kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende kompetanse i å observere og samtale med barn og unge, for å forstå deres liv og hvordan arbeid med barn kan foregå i tverrprofesjonelt person- og familiesentrert arbeid. Temaet tydeliggjøres i det tverrfaglige undervisningsopplegget, INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer», 1,5 stp.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne og INTER1100 har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (INTER1100 ivaretar læringsutbyttebeskrivelser markert med stjerne (*)):

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold*

 • kan gjøre rede for medisinske årsaker til amputasjoner på underekstremiteten

 • kan referere til anatomiske landemerker/strukturer av betydning for tilpasning av underekstremitetsproteser

 • kjenner til amputasjonskirurgi på transtibial-, transfemoral-, ankel- og kneeksartikulasjonsnivå

 • kan gjøre rede for smerte og andre følgetilstander etter amputasjon, samt psykososiale aspekter ved amputasjon og protesebruk

 • kjenner til symptomer på kognitiv svikt og hvilke konsekvenser det kan ha i kommunikasjon i forbindelse med protesebruk

 • kan forklare sentrale begreper innen hylseteknologi, alignment og biomekanikk ved tilpassing av transtibiale og transfemorale, og ved ankel- og kneeksartikulasjonsproteser

 • kan gjøre rede for materialer brukt i proteselinere som silikon, elastomer og skummede materialer

Ferdigheter

Studenten kan

 • samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om relevante utfordringer i barn og unges hverdagsliv*

 • diskutere og reflektere over sin egen framtidige profesjonsrolle i et tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte*

 • gjennomføre visuell ganganalyse og korrigere for gangavik

 • benytte funksjonstester, gjennomføre- gipstaking, måltaking, 3D scanning og modellering

 • utføre kliniske prosesser etter amputasjon på transtibialt og transfemoralt nivå

 • redegjøre for komponentvalg og materialvalg basert på anamnese og funksjonsvurdering

 • anvende utfallsmål og ICF og benytte informasjonen i målsetting og journaler

 • skrive journal

 • lage arbeidsbeskrivelse og gjennomføre tekniske fremstillingsprosedyrer ved tillaging av transtibiale og transfemorale proteser

 • søke, oppsummere og henvise til forskningsartikler

Generell kompetanse

Studenten

 • har en forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres*

 • kan anvende grunnleggende klinisk resonnering for å bli kjent med brukerens behov

 • kan vise profesjonell adferd og ivaretagelse av bruker i kliniske situasjoner

 • kan kommunisere skriftlig og muntlig med brukere, medstudenter og stab i kliniske og tekniske situasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom seminarer, klinisk og teknisk kurs, forelesninger, digitale læringsressurser, studentsamarbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og ferdighetstrening
 • 2 individuelle prosessbeskrivelser (klinisk/teknisk) á 1500 ord (+/- 5 %), basert på læringsutbytter under ferdigheter.

Arbeidskrav i INTER1100:«Den samme ungen - ulike arenaer»

 • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10 %. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.

Vurdering og eksamen

Individuell klinisk og muntlig eksamen, over en dag.

Hjelpemidler ved eksamen

Klinisk utstyr.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en ekstern og en intern sensor ved klinisk og muntlig eksamen.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med ORTO1300 Transtibial- og transfemoralprotese.