EPN

ORI1200 Biomekanikk og bevegelsesanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Biomechanics and Movement Analysis
Studieprogram
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Biomekanikk gir et viktig grunnlag for å forstå kroppens normale og patologiske bevegelsesmønster. I dette emnet vektlegges gange og bevegelse som er relevant for ortopediingeniørfaget. Sentrale temaer er observasjon av gange, kalkulasjon av krefter, krefters innvirkning på kroppen og bevegelsesmønsteret i de ulike kroppssegmentene. Emnet omfatter også analyse av normalgange som utføres i bevegelseslaboratorium.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for grunnleggende statisk mekanikk
 • gjøre rede for kroppens normale og patologiske bevegelsesmønstre ut fra et biomekanisk perspektiv
 • gjøre rede for sammenhengen mellom statikk som inkluderer krefter, likevektsystemer, bøyemomenter, skjærekrefter og trykk i forhold til muskel- og skjelettsystemet
 • beskrive dynamikk med utgangspunkt i invers dynamikkteori, kraft, arbeid og energi

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre en visuell ganganalyse
 • anvende biomekaniske prinsipper for å forklare bevegelsesmønster
 • kalkulere og analysere krefter og kraftmomenters virkning på muskel- og skjelettsystemet både i ro og ved bevegelse
 • kalkulere og analysere translasjons- og rotasjonsbevegelser og dynamisk likevekt
 • analysere numeriske og grafiske data fra bevegelseslaboratoriet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere og utveksle synspunkter basert på resultater fra visuell ganganalyse og data fra bevegelseslaboratoriet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i emnet omfatter seminarer, ferdighetstrening, forelesninger, digitale læringsressurser, gruppearbeid og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på seminarer og ferdighetstrening.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, vinkelhaker og linjal.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

 • 10 studiepoeng overlapp med ORTO1200 Biomekanikk og bevegelsesanalyse.