EPN

OASV4000 Strategisk økonomistyring i offentlig sektor Emneplan

Engelsk emnenavn
Strategic Management Control in Public Sector
Studieprogram
Masterstudium i offentlig administrasjon og styring / Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Politikere, ledere og medarbeidere i både kommunene, fylkeskommunene og statlige virksomheter styrer store økonomiske verdier i produksjonen av velferdsgoder for samfunnet. For å bidra til at dette gjøres så effektivt som mulig er det et stort behov for kunnskap og ferdigheter i å utforme, iverksette, bruke, evaluere og videreutvikle strategisk økonomistyring i offentlig sektor på best mulig måte. Strategisk økonomistyring i offentlig sektor bygger på strategi, ledelse, mikroøkonomi, budsjett og regnskap og dekker i tillegg viktige områder som mål- og resultatstyring, risikostyring, gevinstrealisering, evaluering og revisjon. Emnet bygger på regelverk, forskning og praksis både i Norge og internasjonalt.  

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om strategisk økonomistyring herunder mål- og resultatstyring i kommune og stat

  • inngående kunnskap om utforming, iverksetting, bruk, evaluering og videreutvikling av strategisk økonomistyring i offentlig sektor

  • relevant innsikt i fagområdene strategisk økonomistyring i offentlig sektor bygger på.

  • innsikt i utilsiktede effekter og etiske problemstillinger i strategisk økonomistyring i offentlig sektor

  • innsikt i bruk av digitale ressuser i strategisk økonomistyring i offentlig sektor

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere, kritisk vurdere og anvende informasjon fra ulike kilder i utforming, iverksetting, bruk, evaluering og videreutvikling av strategisk økonomistyring i offentlig sektor

  • utforme og evaluere strategisk økonomistyring i offentlig sektor av begrenset omfang

  • utføre et mindre selvstendig forsknings- og utviklingsprosjekt med veiledning i tråd med etiske forskningsstandarder og akademiske krav innenfor strategisk økonomistyring i offentlig sektor

Generell kompetanse

Studenten kan

  • bidra til å utvikle strategisk økonomistyring i innovasjoner og reformer i offentlig sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres med samlinger på 2 dager gjennom semesteret med forelesninger, presentasjoner, diskusjoner og gruppearbeid. Emnet krever at studentene deltar i aktivtetene på samlingene, bruker læringsressursene på Canvas aktivt og arbeider med prosjektoppgaven. Det gis veiledning for de som ønsker det knyttet til problemstilling og utkast til prosjektoppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Ordinær eksamen i emnet er en prosjektoppgave. Studentene skal skrive en prosjektoppgave enten i gruppe på inntil 3 personer eller individuelt. Besvarelsen skal ha et omfang på 10-15 sider eksklusiv forside, litteraturliste og vedlegg. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

Ny og utsatt eksamen i emnet arrangeres som en individuell hjemmeeksamen over fire døgn (96 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på 10-15 sider eksklusiv forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Marie Viken

Emneoverlapp

Emnet overlapper med emnet MSLV4300 Økonomi-, budsjett- og resultatstyring som ble tilbudt som valgemne i Master i styring og ledelse til og med våren 2018.