EPN

MSLV4500 Ledelse i praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Leadership in Practice
Studieprogram
Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal øve opp forståelse og ferdigheter som gjør dem bedre i stand til å ivareta rollen som leder. Ledelse i praksis omfatter lederrollen, makt og innflytelsesstrategier, endringsledelse, konflikthåndtering, teamledelse, kriseledelse, ledelsesteorier og kjønnsperspektiver på ledelse. Studentene vil få innsikt i sentral internasjonal ledelseslitteratur.

Emnet består av to hovedkomponenter: utvikling av kunnskap om ledelse og bevisstgjøring på egen atferd som leder.

Kunnskapsdelen omfatter en kritisk gjennomgang og drøfting av sentrale temaer fra pensumlitteraturen, anvendt på studentenes egne arbeidserfaringer.

Undervisningsspråk er norsk. 

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha ledererfaring.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om utfordringer i lederrollen
  • inngående kunnskap om konflikt og konflikthåndtering
  • innsikt i sentrale og internasjonale ledelsesteorier med særlig relevans for utøvelsen av ledelse

Ferdigheter

Studenten kan

  • arbeide systematisk med egne lederutfordringer
  • kommunisere og samarbeide i utøvelsen av lederrollen
  • analysere konflikter og håndtere ulike typer av konflikter
  • legge til rette for læring og teamutvikling

Generell kompetanse

Studenten kan

  • anvende kunnskaper og ferdigheter til å forbedre samhandlingsprosesser med medarbeidere og andre ledere i ulike kontekster
  • kommunisere om faglige problemstillinger og analyser innenfor fagfeltet ledelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Det er lagt til rette for at en vesentlig del av læringen skjer gjennom deltakernes egne opplevelser og arbeidserfaringer. Dette blir gjort gjennom gruppearbeid, øvelser og jobbrelaterte oppgaver. Mellom samlingene får deltakerne arbeidsoppgaver som er knyttet til undervisningsopplegget.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende obligatoriske aktivitet godkjent:

  • Obligatorisk aktivitet: Arbeidsmåten i emnet forutsetter aktiv deltakelse. Samlingene i emnet er derfor obligatoriske. Obligatorisk oppmøte regnes som et arbeidskrav, som må være innfridd for å få adgang til eksamen. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær ut over 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Ved fravær ut over 25 % mister studenten retten til å fremstille seg for eksamen. Begrunnelsen for krav om tilstedeværelse er at studenten ved dette får mulighet til å tilegne seg kompetanse som er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg ved kun å lese pensum og/eller ta eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 72 timer (3 dager). Besvarelsen skal ha et omfang på 8-10 sider ekskl. innholdsfortegnelse og referanseliste. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.