EPN

MSL4101 Organisasjon, lederskap og endring i offentlig virksomhet Emneplan

Engelsk emnenavn
Organization, Management and Change in the Public Sector
Studieprogram
Masterstudium i styring og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter teorier og modeller for analyse av ledelse, organisasjoner og organisasjonsendring med vekt på offentlige virksomheter. Det fokuseres på nasjonale og internasjonale drivkrefter og forutsetninger for endring, effektivisering og omstilling, samt på endringsprosesser og -strategier.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • inngående kunnskap om organisasjon- og ledelse med relevans for forvaltning, tjenesteyting, styring og omstilling i offentlig virksomhet

  • inngående kunnskap om endringsbehov og endringsatferd i organisasjoner

  • kjennskap til nasjonale og internasjonale drivkrefter og forutsetninger for stabilitet og endring i offentlige virksomheter

Ferdigheter

Studenten kan

  • reflektere over organisasjon og ledelse som virkemiddel i offentlig sektor

  • anvende faglig kunnskap i forståelse og tolkning av egen lederhverdag

  • anvende  kunnskap om organisasjon og ledelse for å vurdere endringsstrategier og aktuelle organisatoriske løsninger

Generell kompetanse

Studenten kan

  • anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen administrasjon, styring og ledelse

  • ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser

  • anvende kunnskaper og ferdigheter i innhenting og bruk av aktuelle kilder, litteratur og annen informasjon, kan henvisnings- og sitatteknikk, og kan definere hva som er plagiat og fusk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og oppgaveskriving. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen av emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Studenten skal levere et notat på maks 2 sider med tema og problemstilling for den individuelle semesteroppgaven (jf. Vurdering/eksamen). 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne få tildelt veileder og framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave. Semesteroppgaven skal ha et omfang på 5000 ord (+/- 10%) (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Studentene velger selv tema og problemstilling innenfor rammen av tematikken i emnet. Tema og problemstilling skal godkjennes av faglærer (jf. Arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter).

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Arild Wæraas