EPN

Emneplan forMOKV3400 Produksjon for streaming og nett-tv

Engelsk emnenavn
Production for streaming and web-TV
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i medier og kommunikasjon / Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Produksjon for streaming og nett-tv er valgfritt emne i 5. semester. I emnet skal studentene arbeide med medieproduksjoner for nett-tv og utvikle en praktisk-teoretisk forståelse av multimedialitet.

Forkunnskapskrav

Bachelorstudiet i medier og kommunikasjon har generelle progresjonsbestemmelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har god kunnskap om

  • multimedieteori og nett-tv
  • fortellerteknikk for streaming og multimedia
  • programproduksjon for nett med fokus på streaming og nett-tv, samt levering av innhold til ulike plattformer
  • planlegging og gjennomføring av produksjoner for streaming og nett-tv

 

Ferdigheter

Studenten kan

  • utvikle, planlegge og gjennomføre nye konsept for streaming og nett
  • en gjennomføre enkel enkamera-streaming for nett
  • bruke utstyr for streaming av flerkameraproduksjoner.

 

Generell kompetanse

Studenten kan

  • planlegge og reflektere rundt utfordringer ved streaming og flerkamera- medieproduksjon for streaming og nett-tv.
  • produsere en større flerkamera medieproduksjon for nett-tv av et event, program, konsert, show eller lignende som også streames, fra idé til ferdig produkt
  • produsere i grupper for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet strekker seg over ett semester. Undervisning og veiledning gis dels i klasserom, dels i mindre produksjonsgrupper. Kurset krever aktiv deltakelse.

Studentene skal i løpet av kurset gjøre en større flerkamera- medieproduksjon for nett-tv som streames for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver. Arbeidet skal gjennomføres som et gruppearbeid på 5-10 studenter og leveres som en del av eksamensbesvarelsen (se vurdering). Studentene gis veiledning av emneansvarlig.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet innledes med et intensivkurs i bruk av multimedia- og streamingverktøy som bl.a. Tricaster for streaming, nett-tv og flerkameraproduksjon. For å sikre at studentene får grunnlag for å oppnå den nødvendige tekniske ferdighetskompetansen, er det obligatorisk deltagelse på kurset. Fravær ut over 20 % medfører tap av eksamensrett.

I løpet av semesteret skal studentene planlegge og gjennomføre en praktisk produksjonsoppgave som arbeidskrav. Produksjonen er en enkel medieproduksjon for nett-tv, med en eller flere små audiovisuelle produksjoner, og foregår i grupper på normalt 3-5 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av medieproduktet.

Arbeidskravet vurderes til godkjent eller ikke godkjent av faglærer og alle arbeidskrav skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Frister og nærmere detaljer for innlevering av arbeidskrav framgår av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved begynnelsen av hvert semester.

Studenter som ikke får godkjent arbeidskrav ved første forsøk kan levere inn en omarbeidet versjon en gang.

Vurdering og eksamen

Endelig vurderingen består av to deler:

Del 1: En større flerkamera- medieproduksjon for nett-tv produsert i grupper på 5-10 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av medieproduktet.

Del 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del. Det individuelle refleksjonsnotatet vil danne grunnlag for justering av karakteren gitt i del 1. Karakteren kan endres ett trinn opp eller ned.

Kandidater som ikke bestått eller har gyldig fravær fra ordinær eksamen kan levere en omarbeidet versjon til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor på alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Frode Nordås