EPN

MEST4241 Mote og samfunn Emneplan

Engelsk emnenavn
Fashion and Society
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Masterstudiet har et fremtidsrettet fokus og et miljøbevisst perspektiv på design og produksjon der utviklingsarbeid og forskning i motefeltet står sentralt. Studieretning har både en praktisk og teoretisk tilnærming hvor kritisk refleksjon, og anvendelse av motevitenskap og moteproduksjon står i fokus. Masteren gir deg anledning til å undersøke motens samfunnsrelevans og utvikle masterprosjekter som kan føre til jobber som designer, produktutvikler, motejournalist, forsker eller entreprenør.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kunnskap om nyere teori og praksis og hvordan disse påvirker fagområdet mote
 • inngående kunnskap om drakthistoriske endringer sett i et kulturhistorisk perspektiv
 • avansert kunnskap om produksjonssystemer og andre bransjemekanismer som påvirker motebransjen

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere motebransjens kompleksitet i lys av ulike teoretiske og praktiske tilnærminger
 • sammenholde og anvende teoretisk kompetanse og praktiske erfaringer fra fagfeltet
 • kan anvende kunnskap på nye områder og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter på en selvstendig måte
 • kan reflektere over etiske- og miljømessige problemstillinger innen design og produksjon av klær
 • utpeke relevante problemstillinger på motefeltet og drøfte disse kritisk  i et samfunnsperspektiv
 • kan analysere og forholde seg kritisk og redelig til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen motefeltet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer og workshops der dialog og refleksjon knyttet til teori og praksis står sentralt. All undervisning, oppgaver og seminarer er obligatoriske. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minst 80% tilstedeværelse på undervisning og seminarer.
 • en individuell, skriftlig oppgave hvor mote- og klesbransjens ulike roller og funksjon i samfunnet blir belyst. Omfang: 2500-4000 ord.
 •  individuell presentasjon for medstudenter og lærere i FOU-seminar

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over to uker. 

Omfang: 3500-5500 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.