EPN

MBH4350 Teamledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Team leadership
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Det eksisterer et mangfold av teambasert arbeid i barnehagen, deriblant avdelingsteam, baseteam og lederteam. Å lede teamene til tett samspill er viktig for å få teamene til å mestre det pedagogiske arbeidet med barn. Å utvikle reflekterte praktikere, slippe til flere stemmer, lytte til motstand i personalgruppa og møte konflikter med åpenhet, kan bidra til gode team i et demokratisk fellesskap i barnehagen. Samtidig skal beslutninger som fattes være faglige fundert, og profesjonskunnskap skal ha avgjørende betydning for arbeidet i barnehagen.

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) sier at styrere skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. Pedagogiske ledere er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Ledere på ulike nivå i barnehagen vil ut i fra dette ha et spesielt ansvar i å lede demokratiske prosesser i personalgrupper med ansatte som har ulik kompetanse, erfaring og kulturell bakgrunn. Gjennom kunnskap om ulike sider ved teamledelse, vil styrere og pedagogiske ledere kunne ivareta ansvaret de er gitt i sine lederroller i barnehagens rammeplan.

Masterstudiet er bygget opp som et samlingsbasert studium over to år. Det kan søkes om å gjennomføre studiet over lenger tid etter godkjent opptak. Fullført studium fører frem til Mastergrad i Barnehagekunnskap med studieretning barnehageledelse.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om kjennetegn på team i organisasjoner
 • har avansert kunnskap om teoretiske perspektiver på ledelse av team
 • har spesialisert innsikt i hvordan lede teambasert arbeid i barnehagen
 • kan analysere barnehagefaglige problemstillinger der en tar i bruk personalgruppers ulike kompetanser, erfaringer og kulturell bakgrunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor ledelse av team i barnehagen
 • kan analysere og forstå ulike prosesser i team i barnehagen
 • kan analysere og forstå konflikter og motstand i barnehagens ulike team
 • har ferdigheter i å lede læring i team i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere problemstillinger knyttet til ledelse av team i et demokratiperspektiv
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor ledelse av barnehagens team
 • kan lede team slik at de fungerer effektivt og bidrar til å nå overordnede føringer for pedagogisk arbeid i barnehagen

Innhold

Emnet gir oversikt over sentral teori knyttet til teamledelse, ledelse og demokrati, og konflikt og motstand, læring i team i barnehagen.

Emnet inneholder følgende hovedtemaer:

 • Team - kjennetegn, roller og prosesser
 • Teoretiske perspektiver på ledelse av team
 • Teamledelse i en mangfoldig personalgruppe
 • Effektivitet i teamarbeid
 • Ledelse av læring i praksisfellesskap i barnehagen
 • Hvordan lede når det oppstår konflikter og motstand

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som samlinger. Mellom samlingene arbeider studentene med oppgaver og pensum. Barnehagen kan brukes som en arena for utforskning av temaer som tas opp i undervisningen.

Undervisningen gjennomføres med veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, modellering av gruppeprosesser, studentpresentasjoner og litteraturseminar. Egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen og det forutsettes av studentene forbereder seg til samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

 • Skriftlig individuelt arbeidskrav om ledelse av team i barnehagen, gjerne knyttet opp mot tenkt tema for masteroppgaven (selve oppgaveteksten uten litteraturliste skal være på 2000 ord +/- 10%).

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen (3000 ord +/- 10 %) med varighet på 48 timer.

Ny/Utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det blir gitt gradert karakter A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes ekstern og intern sensor.