EPN

MBH4230 Ledelse og organisasjonsbygging i barnehagen Emneplan

Engelsk emnenavn
Leadership and Organisational Development in Early Childhood Education and Care Institutions
Studieprogram
Masterstudium i barnehagekunnskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Barnehagens betydning for barn stiller krav til god ledelse for å kunne utvikle og sikre høy kvalitet i alle barnehager. Dagens barnehager organiseres ulikt med hensyn til størrelse, struktur og organisasjonsform. Dette krever kunnskap om ledelse og organisasjonsbygging. Sentralt i emnet er teoretiske perspektiver på ledelse, barnehagen som organisasjon, samt kunnskap om å lede medarbeidere i arbeidet med å realisere rammeplanens føringer.

Barnehageledere har ansvar for utviklings- og endringsprosesser i barnehagen. Samfunnet, barnegruppen og foreldregruppen endrer seg over tid. Utvikling og endring krever kompetanse i å beskrive, analysere og tolke barnehagens praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om perspektiver, teorier og modeller knyttet til ledelse som fagområde
 • har avansert kunnskap om barnehagen som organisasjon
 • har inngående kunnskap om arbeidslivets lov- og avtaleverk
 • kan anvende kunnskap om ledelse og organisasjon til å utvikle og lede endringsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan på en selvstendig måte analysere og kritisk reflektere over teorier om ledelse
 • kan analysere og forstå hvordan organisasjoner kan bygges, utvikles og endres
 • kan bruke arbeidslivets lov- og avtaleverk til å analysere og forstå samspillet mellom eier, leder og medarbeidere i barnehagen
 • kan bruke relevant kunnskap for å gjennomføre et utviklingsarbeid i barnehagen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante ledelses- og profesjonsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om ledelse og organisasjonsbygging på nye områder
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet ledelse og organisasjonsbygging

Innhold

Emnet gir oversikt over teorier knyttet til ledelse, organisasjonsbygging og utvikling- og endringsprosesser i barnehagen. Det tas utgangspunkt i et samfunn i stadig endring.

Emnet inneholder følgende hovedtemaer:

 • Teorier og forskning om ledelsesfeltet i barnehagen
 • Ledelse i utvikling av organisasjonsstruktur og organisasjonskultur i barnehagen
 • Ledelse av profesjonelle lærende fellesskap
 • Ledelse av beslutningsprosesser, mål- og strategiarbeid
 • Ledelse av utviklings- og endringsprosesser i barnehagen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres med veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, modellering av gruppeprosesser, studentpresentasjoner, seminarer og lignende. Egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen og det forutsettes av studentene forbereder seg til samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før avsluttende eksamen kan avlegges:

 • Skriftlig oppgave om lederrollen, ledelse og organisasjonsbygging i barnehagen. Omfang er 2000 ord (+/- 10 %). 

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle deler av samlingene. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.

Fravær utover 20 prosent , eller mer enn en samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen (3000 ord +/- 10 %) med omfang på 48 timer.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Tilsynssensorer er oppnevnt for å vurdere helheten i programmet og den eksamen i det enkelte emnet.