EPN

MAVITD5910 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master Thesis
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk/engelsk

Studenten skal, under veiledning, gjennomføre et selvstendig forsknings-, kvalitets eller utviklingsarbeid, eller en litteraturstudie. Studentene kan velge om de vil skrive masteroppgaven individuelt eller i gruppe på to. Ved større, tverrfaglige innovasjonsprosjekter kan inntil 4 studenter skrive oppgave sammen, etter søknad. Når det er ønskelig, kan studenter på tvers av spesialiseringer søke om å skrive masteroppgaven sammen, forutsatt at de skriver masteroppgave av samme omfang. Når flere studenter arbeider sammen om masteroppgave, skal det dokumenteres hva den enkelte student har bidratt med. Oppgaven kan utformes enten som en monografi eller som en vitenskapelig artikkel med tematisk fordypning.

Forkunnskapskrav

Alle øvrige emner i studiet, obligatoriske og valgfrie, må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven til sensur.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innen sitt fagområde og kan identifisere faglige problemstillinger for å avklare behov for forskning og fagutvikling
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere relevante teorier og problemstillinger for å initiere et forsknings-, kvalitets eller utviklingsprosjekt
 • kan anvende relevante metoder for forskning i eget arbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i faglige resonnementer i eget forsknings-, kvalitets eller utviklingsprosjekt
 • kan gjennomføre et avgrenset, selvstendig forsknings-, kvalitets eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og resultater fra eget forsknings-, kvalitets eller utviklingsprosjekt både til allment og akademisk publikum
 • kan bidra til nytenkning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis innen helsetjenestene og helsefremmende arbeid 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer er selvstudier, fremlegg på 2-3 masterseminarer og tilbud til studenten(e) om 15 timer veiledning pr. oppgave, uavhengig av om en skriver oppgaven individuelt eller i gruppe.  

Seminarene er arena for deling av erfaringer fra alle ledd i arbeidet med eget prosjekt. Studentene skal delta i faglige diskusjoner ved å øve på å strukturere og formulere faglige resonnementer og formidle konstruktiv kritikk. Presentasjoner av eget arbeid, tilbakemeldinger til medstudenter og tilbakemelding fra medstudenter og lærere er en viktig del av seminarene.

Veiledningsavtale signeres av studenter og veileder ved veiledningens oppstart.

I vedlegg til oppgaven følger oversikt over hva den enkelte har bidratt med når flere studenter skriver sammen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende oppgaver være godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse: omfang på 3000 ord (+/- 10 %), godkjennes av veileder

 • To muntlige fremlegg (inntil 20 minutter) på masterseminarer

Vurdering og eksamen

Masteroppgave utført av en eller to studenter, ved større, tverrfaglige innovasjonsprosjekter kan inntil 4 studenter etter søknad skrive oppgave sammen. 

Masteroppgavens innhold og størrelse ved de ulike formene:

 • Monografi: En monografisk oppgave skal være på inntil 15.000 ord

 • Vitenskapelig artikkel: oppgaven skal omfatte et manuskript i form av minimum én artikkel som er i tråd med forfatterveiledning for et relevant vitenskapelig tidsskrift. Oppsett, struktur og omfang på artikkelen skal følge retningslinjer i det aktuelle tidsskriftet.

 

Oppgaven kan skrives på engelsk eller skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor vurderer hver besvarelse. Studentens veileder kan ikke være sensor på masteroppgaven.