EPN

MARAD4300 Medisinsk bruk av stråling Emneplan

Engelsk emnenavn
Medical Use of Radiation
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i radiografi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er heldigitalt og omfatter det biologiske grunnlaget for, og effekter av, medisinsk strålebruk med fokus på ioniserende stråling. Hovedvekten er på biologiske effekter og faktorer som innvirker på strålefølsomheten samt anvendelse av stråling i diagnose, screening og behandling. Etiske utfordringer for individ og samfunn blir også belyst.

Emnet er utviklet i samarbeid med McMaster University i Canada og Oslo universitetssykehus.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi - spesialisering i radiografi. Emnet kan tas som valgfritt emne av studenter tatt opp på spesialisering i biomedisin, med forbehold om at det er ledig plass. Emnet tilbys også som enkeltemne. For opptak til enkeltemne kreves bachelorgrad eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan analysere karakteristika ved strålingstyper som anvendes i medisinsk diagnostikk og behandling
 • kan analysere strålebiologiske langtidseffekter på molekyl-, celle- og organnivå ved bruk av lave og høye doser
 • kan analysere genetiske variasjoner og andre faktorer som har innvirkning på cellers strålefølsomhet
 • kan kritisk vurdere og drøfte hovedteorier og modeller som brukes for estimering av strålingseffekter og langtidsbivirkninger
 • kan kritisk vurdere prinsipper for nyere strålingsbaserte teknologier, deres medisinske anvendelsespotensiale og potensielle konsekvenser for strålevern og langtidseffekter
 • kan identifisere og evaluere strålevernspolitikk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt retningslinjer for strålevern

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan analysere og kritisk vurdere hvordan medisinsk strålebruk påvirkes av teknologiske, medisinske, sosiokulturelle og politiske forhold
 • kan drøfte og kritisk vurdere eksisterende teorier og modeller innenfor bruk av stråling med hensyn til fortolkning av eventuelle langtidseffekter

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan tolke og kritisk vurdere samfunnets utfordringer forbundet med bruk av ny teknologi som anvender ioniserende stråling
 • kan delta i diskusjoner med andre eksperter på fagområdet om valg av behandlingsteknikker og diagnostiske metoder
 • kan identifisere og drøfte etiske utfordringer relatert til medisinsk strålebruk på individ- og samfunnsnivå, herunder risikovurdering og formidling
 • kan arbeide for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 • kan ivareta alle individers rett til likeverdige helsetjenester og mindre ulikhet ved å ha fokus på berettigelse, optimalisering og stråledose ved bruk av medisinsk stråling

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert og gjennomføres på engelsk eller norsk, avhengig av om det er engelskspråklige studenter som følger emnet. Arbeids- og undervisningsformene omfatter e-leksjoner (som inkluderer videoforelesninger og nettressurser), digitale seminarer og oppfølgingssamlinger med muntlige studentpresentasjoner og diskusjoner, gruppearbeid og selvstudier. I forbindelse med studentenes forberedelser av studentpresentasjoner, kan studentene avtale tid for veiledning med faglærer.

Nettbasert undervisning formidles og gjennomføres via OsloMets ulike digitale læringsplattformer. Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • digital tilstedeværelse på 2 seminarer som gjennomføres til fastsatt tid
 • muntlig, digital presentasjon av 2 seminaroppgaver, i gruppe på minimum 2 og maksimum 4 studenter. Gruppestørrelse vil avhenge av antall deltakere. Dersom undervisningen går på engelsk, må presentasjonene holdes på engelsk.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen (gjennomføres digitalt), inntil 30 min.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne. For opptak til enkeltemne kreves bachelorgrad eller tilsvarende.

Emneoverlapp

10 stp overlapp med MABIO4300 Medisinsk bruk av stråling.