EPN

MAPSY4300 Perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet Emneplan

Engelsk emnenavn
Perspectives on Mental Health, Substance Use and Addiction
Studieprogram
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - heltid / Masterstudium i helsevitenskap – tverrfaglig spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid / Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningspråk: Norsk 

Emnet gir kunnskap om og innsikt i ulike, sentrale perspektiver på psykisk helse, psykiske lidelser, skadelig rusbruk og avhengighet, samt historisk, politisk og ideologisk utvikling innen fagområdet. 

Studenten får inngående kunnskap og forståelse om forebyggende og helsefremmende aspekter innen psykisk helse- og rusarbeid, både i et samfunnsperspektiv og relatert til egen yrkesutøvelse. 

Brukerperspektivet, med vekt på samvalg og samhandling mellom brukerne, tjenestene og profesjonene vil stå sentralt. Kommunikasjon og samhandling med pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere vektlegges. Psykisk helse, rus og avhengighet i et familie- og livsløpsperspektiv sees i sammenheng med globale, så vel som nasjonale levekår. Verdimessige, etiske og juridiske aspekter er gjennomgående i emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • kan synliggjøre hvordan psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet kan forstås ut ifra ulike perspektiver herunder historiske, biologiske, psykologiske, sosiale, eksistensielle og kulturelle perspektiv
 • kan drøfte hvordan problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet kan forstås fra ulike perspektiver
 • kan formidle betydningen av menneskers egne erfaringer og forståelser knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet
 • kan drøfte menneskerettigheter, relevant lovverk, politiske føringer, nasjonale faglige retningslinjer, organisering og tjenesteutvikling, og administrative virkemidler som legger premisser for psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
 • kan drøfte sentrale teorier knyttet til relasjon, kommunikasjon og samhandling
 • kan vurdere brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå
 • kan analysere tverrprofesjonelt, tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og forholde seg kritisk til ulike perspektiver på psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet og problemer knyttet til psykiske helse, rusmiddelbruk og avhengighet og anvende kunnskapen i profesjonsutøvelse
 • kan tydeliggjøre forhold som påvirker samspillet mellom psykisk helse og rusmiddelbruk og levekår, herunder økonomi, arbeid, boforhold og sosial deltakelse og anvende kunnskapen i profesjonsutøvelse
 • kan løfte frem og analysere juridiske problemstillinger knyttet til arbeid med psykisk helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer, og anvende rettskilder for å sikre rettigheter og likeverdige tjenester
 • kan reflektere over hjelpeapparatets rolle og organisering, herunder dets makt, myndighetsutøvelse og risiko for maktmisbruk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper og profesjonelle ferdigheter relatert til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
 • kan kommunisere om relevant tematikk knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og avhengighet med dem det gjelder, deres familie og nettverk, samarbeidspartnere og allmenheten
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter knyttet til etikk, lovverk og organisering for å sikre likeverdige helse- og velferdstjenester for alle mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- eller avhengighetsproblemer, og deres pårørende

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, workshop/gruppearbeid, læringsti, forarbeid og etterarbeid til hver læringsaktivitet, selvstudier - pensum til hver undervisningsøkt, gruppearbeid med case og rollespill.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent

 • Læringssti, med refleksjonsnotat, omfang 500 ord, (+/- 10 %) quizer og e -læringsmodul
 • Skriftlig oppgave, individuell eller gruppe inntil 3 studenter, omfang 1500 ord (+/- 10 %)

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over syv dager. Omfang 2500 ord (+/- 10 %)

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skal A-F.

Sensorordning

To sensorer vurderer hver besvarelse. Minimum 20 % av besvarelsene vurderes av ekstern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng med MAPSY4100, MAPSD4010, VPSY6010 og VPSYD6010 Menneske, psykisk lidelse og det sosiale miljø, 20 stp.