EPN

MAMO2400 Termodynamikk og statistisk fysikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Thermodynamics and statistical physics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag – matematisk modellering og datavitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i termodynamikk og statistisk fysikk med hovedvekt på de termodynamiske prinsippene og deres anvendelser innen ingeniørfaglige problemstillinger. Termodynamikk beskriver sammenhengene mellom indre energi og energioverføring gjennom arbeid og varme. Statistisk fysikk beskriver makroskopiske systemer bestående av mange partikler på mikroskopisk nivå og utgjør det teoretiske fundamentet for termodynamikk. Emnet gir også en begrenset introduksjon til denne sammenhengen og enkelte, spesielt viktige resultater fra statistisk fysikk på et elementært nivå.

Termodynamikk og statistisk fysikk gir studentene først og fremst nødvendige basiskunnskaper i fysikk og ingeniørvitenskap, men emnenes generelle metoder og resultater har også svært utbredte anvendelser innen mange vitenskapelige fag og teknologiområder. Både teoretiske og teknologiske aspekter ved emnene vil bli vektlagt.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på

 • DAFE1000 Matematikk 1000 
 • DAPE2101 Fysikk og kjemi.

Det er en fordel å ha gjennomført emnet DAPE2000 Matematikk 2000 med statistikk.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare de termodynamiske begrepene «system» og «omgivelser»
 • forklare begrepet «likevekt» i termodynamikk og statistisk fysikk
 • gjøre rede for hovedsetningene i termodynamikk og statistisk fysikk, samt å kunne forklare begrepene «arbeid», «varme», «indre energi» og «entropi»
 • gjøre rede for begrepene «tilstandsvariabler» og «tilstandsligninger»
 • forklare og utlede sammenhengen mellom termodynamiske størrelser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre detaljerte beregninger med termodynamiske potensialer og relasjoner for ideelle termodynamiske systemer
 • bruke statistisk fysikk til å utlede tilstandsligningen for ideell gass og Plancks strålingslov
 • utlede Clausius’ ulikhet og analysere virkningsgrad for varme- og kjølemaskiner
 • utføre detaljerte beregninger for ideelle faselikevekter

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • identifisere problemstillinger der termodynamikk og statistisk fysikk kan anvendes.
 • delta i diskusjoner og gi råd om energiproduksjon og energiforbruk.
 • kommunisere presist om termodynamiske begreper. 
 • gi eksempler på teknologiske anvendelser av termodynamiske prinsipper.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppeundervisning. Pensum gjennomgås, drøftes og diskuteres med studentene i forelesningene. I gruppeundervisningen jobber studentene aktivt med gjennomgang av praktiske, numeriske og teoretiske problemstillinger i samarbeid med hverandre og med faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen på to dager.

Eksamensresultatet kan påklages.

Ved ny eller utsatt eksamen kan en annen eksamensform bli benyttet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. Det er forventet at studenter diskuterer tolkningen av oppgaveteksten og besvarelsene seg imellom, men besvarelsen skal leveres individuelt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.