EPN

MAHAB4100 Mestring og medvirkning i (re)habiliteringsprosessen Emneplan

Engelsk emnenavn
Coping and Participation in the Rehabilitation Process
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet omhandler kunnskap om (re)habilitering i perspektivet til individene som gjennomgår (re)habiliteringsprosesser. Det legges særlig vekt på ulike forståelser av funksjonshemming, deltakelse og brukermedvirkning i rollen som tjenestemottaker. Temaer som mestring, livsløp, sosial ulikhet og kommunikasjon i (re)habiliteringsprosesser står sentralt. Emnet drøfter også ulike tilnærminger til kartlegging, målsetting, beslutningsstøtte og evaluering i individuelle (re)habiliteringsprosesser.

Individets endrede rolle i (re)habiliteringsprosessen krever høy kompetanse i brukerinvolvering fra profesjonelle tjenesteytere. Emnet legger derfor stor vekt på en nyansert forståelse av hvordan (re)habiliteringsprosessen er vevd inn i de sosiale betingelsene individene lever i, og i deres selvforståelse.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

  • kan analysere ulike forståelser av funksjonshemming og hvilken betydning de har for (re)habilitering
  • kan vurdere brukerperspektiver og brukermedvirkning i individuelle rehabiliteringsprosesser
  • kan analysere mestring, kommunikasjon og samhandling i (re)habiliteringsprosesser

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan gjennomføre analyser av kartleggings- og målsettingsarbeid innen (re)habilitering 
  • kan anvende anerkjente strategier for setting av mål i (re)habiliteringsprosesser
  • kan reflektere analytisk om brukernes medvirkning i utformingen av (re)habiliteringspraksis

Generell kompetanse  

Studenten

  • kan tilrettelegge for og drøfte utfordringer knyttet til individuelle (re)habiliteringsprosesser
  • kan aktivt anvende brukerperspektiver i utviklingen av (re)habiliteringspraksis
  • kan analysere (re)habilitering som prosess og virksomhet på individ-, institusjons- og samfunnsnivå

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer og både gruppebaserte og individuelle arbeidsoppgaver. Det arrangeres to undervisningssamlinger, hver på 3-4 dager. Mellom samlingene arbeider studentene med en skriftlig oppgave som kommenteres og diskuteres på siste samling. Emnet gjør bruk av digitale plattformer i arbeidet mellom samlingene. Det forventes at studentene arbeider aktivt med den skriftlige oppgaven som skal utføres mellom samlingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:                                                                   

  • Minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen, i form av et skriftlig arbeid som utarbeides i løpet av emneperioden. Arbeidet gjennomføres individuelt med et omfang på 2000-2500 ord eller i gruppe på to studenter med et omfang på 3500-4000 ord. Det blir gitt to eller flere problemstillinger studenten kan velge mellom.

Ny eksamen: Dersom det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått), har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene sammen med en intern sensor. To interne sensorer vurderer de øvrige. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med MAREH4000 Rehabilitering som kunnskap og praksis, 20 stp.