EPN

HETEK4000 Samspill i helse og teknologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Interactions in Health and Technology
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i radiografi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Internasjonale og nasjonale helse- og velferdsordninger vektlegger teknologi som et viktig satsingsområde, ofte sett i lys av fremtidens demografiske utfordringer med et økende antall eldre og nye brukergrupper. Ny teknologi tas hele tiden i bruk i helsesektoren. Begrepet teknologi er vidt og kan inkludere alt fra maskiner, automasjon og kunstig intelligens til digitale plattformer for bruker/pasientkommunikasjon og smarthusteknologi. Den raske teknologiske utviklingen i helsesektoren krever bedre og nye typer samhandling mellom ulike aktører for å fremme bedre og mer effektive helsetjenester.

Emnet introduserer sentrale begreper knyttet til teknologisk utvikling, systemdesign og tjenesteinnovasjon. Sentrale offentlige og private aktører i utviklingen kan være universitets- og høgskolesektoren, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, næringsliv og bruker- og interesseorganisasjoner. Studentene skal utforske hvordan ny teknologi kan bidra til bærekraftige løsninger i helse- og omsorgstjenester og innen forskning og utviklingsarbeid, men skal også kunne reflektere over etiske utfordringer som oppstår når ny teknologi tas i bruk. I skjæringspunktet mellom helse og teknologi er det muligheter for ulike former for samskaping mellom aktørene med utgangspunkt i brukerbehov, og ulike spesialiserte fagområder kan bidra til bedre helse gjennom tjenestedesign og innovasjon. Tverrfaglig samhandlingskompetanse i utvikling og implementering av ny teknologi i helse- og sosialtjenesten vektlegges.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap 

Studenten  

 • kan redegjøre for sentrale begreper knyttet til teknologisk utvikling, systemdesign og tjenesteinnovasjon
 • har kjennskap til ulike aktører og deres rolle i helsetjenesten
 • kan beskrive egnede faglige verktøy for å identifisere brukeres behov og vurdere funksjonsnivå
 • kan redegjøre for betydningen av og beskrive fremgangsmåter for brukerorientert designtenkning
 • kan beskrive viktige faktorer som fremmer eller hemmer implementering av teknologi og vellykket samhandling i praksis
 • kjenner til teknologiske løsninger benyttet i helsefremmende og re/habiliterende arbeid

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan vurdere noen etablerte og nye relevante metoder innen forskning og kreativt utviklingsarbeid i helse og teknologi 
 • kan diskutere hvordan forskning og innovasjon relatert til helse og teknologi kan utformes basert på rammeverket for samfunnsansvarlig innovasjon og forskning (Responsible Research and Innovation, RRI)
 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til caser med et helse- og teknologiperspektiv
 • kan formidle selvstendig arbeid ved bruk av fagområdenes uttrykksformer 
 • kan delta i diskusjon og populærvitenskapelig formidling om forskning og egen praksis
 • kan ved bruk av framtidsscenarioer drøfte antatt utvikling av eget fagområde både nasjonalt og internasjonalt
 • kan orientere seg om relevante lovverk og standarder

Generell kompetanse   

Studenten  

 • kan reflektere over og integrere egen faglig bakgrunn, identitet og kompetanse i en tverrfaglig sammenheng
 • kan reflektere over og identifisere muligheter for innovasjonsprosesser innen eget fagområde og foreslå nye og bærekraftige løsninger, arbeidsmåter, tjeneste- eller produktbaserte innovasjonsprosjekt ved hjelp av brukerorientering, systemdesign og kritisk tenking
 • har et bevisst forhold til å utforske og tilpasse egen praksis til nye teknologier
 • kan bruke et egnet begrepsapparat som fremmer tverrfaglig samhandling og bidra i tverrfaglig teamarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil være case-fokuserte og inkluderer gruppearbeid med praktiske øvelser og tematiske forelesninger med bidrag fra utøvere fra kommune- og spesialisthelsetjenestene, næringsliv og andre interesseorganisasjoner.

I størst mulig grad søkes caser som reflekterer hvordan tverrfaglig samarbeid vil skje i arbeidslivet. Casestudiene tar utgangspunkt i ulike brukerbehov. En slik orientering mot systemer, tjenester og prosesser gir en tilnærming til de mange samspillssonene mellom helse og teknologi.

Studentene vil arbeide i grupper på 5-7 studenter. Etter en innledende teoriinnføring og brukerorientering utarbeider studentene forslag til en case med en overordnet felles problemstilling i skjæringspunktet mellom helse og teknologi. Avhengig av case søkes gruppen koblet til eksterne interessenter som de kan ha dialog med underveis i emnet. Det veksles mellom en gjennomgang av teori og praktisk gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:  

 • Muntlig presentasjon i gruppe på 5-7 studenter, inntil 30 minutter. Gruppen skal presentere eget helse- og teknologiprosjekt, og presentasjonsformen velges avhengig av prosjektet. Problemstillinger underveis må beskrives. Presentasjonen skal holdes på engelsk dersom engelskspråklige studenter følger emnet.  

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i gruppe på 5-7 studenter, i form av skriftlig oppgave levert av samme gruppe som under arbeidskravet. Oppgaven utarbeides i løpet av emneperioden, med et omfang på inntil 5000 ord. Oppgaven kan skrives på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ny eksamen: Dersom den skriftlige oppgaven vurderes til F (ikke bestått) har gruppen anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Emneoverlapp

Ingen.