EPN

FK1400 Mangfold og inkludering i kroppsøving Emneplan

Engelsk emnenavn
Diversity and Inclusion
Studieprogram
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal danne grunnlag for studentenes kunnskap om mangfold og inkludering i kroppsøvingsfaget. Sentralt i emnet er problemstillinger knyttet til mangfold i elevgruppen (kjønn/seksualitet, etnisitet, religion, sosial klasse, funksjonsnedsettelse). Emnet omfatter også alternative bevegelsesaktiviter og dans med opprinnelse i ungdomskultur og i etniske minoritetsgruppers kultur, og synliggjør disse aktivitetenes potensiale til å skape fellesskap på tvers av sosiale forskjeller. Mangfold og forskjellighet er grunnleggende forutsetninger for dannelse. I emnet skal det undersøkes hvordan forskjellighet og spesielt fremmedhet utfordrerer vår identitet og hvordan det henger sammen med dannelse som er et sentralt begrep i kroppsøving. Friluftsliv trekkes frem som et virkemiddel i inkludering og som arena for integrering av barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Forkunnskapskrav

Se opptakskrav i programplanen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike barne- og ungdomskulturer og fellesskapets betydning for et inkluderende læringsmiljø

 • kan gjøre greie for lover og styringsdokument som regulerer tilpassa opplæring og inkludering i skolen

 • har kunnskap om elevers religion og kultur og hvordan dette påvirker elevenes erfaring i kroppsøvingsfaget

 • har kunnskap om hvordan kjønn, seksualitet og funksjonsnedsetting kan påvirke elevers erfaring med kroppsøvingsfaget

 • har kunnskap om begrepene forskjellighet, fremmedhet og fremmedgjøring i relasjon til dannelse

 • har kunnskap om dans, friluftsliv og alternative bevegelsesaktiviteter med utgangspunkt i ungdomskulturene

 • har kunnskap om dans, friluftsliv og alternative bevegelsesaktiviteter fra ulike kulturer og etniske minoritetsgrupper i Norge

 • har kunnskap om hvordan friluftsliv kan brukes som et virkemiddel til integrasjon av barn og unge med minoritetsbakgrunn

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge og planlegge inkluderende kroppsøvingsundervisning

 • kan planlegge og undervise i dans og alternative bevegelsesaktiviteter som har utgangspunkt i ungdomskulturen og kulturen til etniske minoritetsgrupper i Norge

 • kan planlegge kroppsøvingsundervisningen med utgangspunkt i elevmangfold

 • kan igangsette dannelsesprosesser i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i forskjellighet og fremmedhet

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere friluftslivsundervisning rettet mot integrasjon av elever med minoritetsbakgrunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes utvikling og læring

 • har forståelse for hvilken verdi friluftsliv kan ha for livskvalitet, inkludering og mangfold.

 • kan bidra til utvikling av kroppsøvingsfaget med utgangspunkt i barn og unges bevegelseskultur, og gjennom dette opparbeide seg en fleksibel kompetanse i forhold til en bevegelseskultur i stadig endring

Innhold

Profesjonsfag

 • Inkludering og tilpassa opplæring

 • Mangfold i skolen

 

Praktisk-metodiske fag

 • Dans

 • Friluftsliv

 • Alternative bevegelsesaktiviteter

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir vektlagt å variere mellom ulike arbeids- og undervisningsformer som rene teoriforelesninger, arbeid i mindre grupper og praktisk undervisning på ulike arenaer. Det vil bli gitt praktiske oppgaver hvor studentene må planlegge og gjennomføre undervisning for medstudenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • 80 % deltakelse til delene i praktisk-metodiske fag (dans, friluftslivsliv og alternative bevegelsesaktiviteter).

 • 80 % deltakelse på seminarer.

Vurdering og eksamen

Individuell stasjonseksamen: studenten skal trekke et for emnet relevant kompetansemål fra læreplanen og planlegge et undervisningsopplegg. Tid til planlegging: ca. 60 minutter. Deretter er det muntlig eksamen på tre stasjoner med spørsmål rettet mot det planlagte undervisningsopplegget, samt læringsutbyttene i emnet. Tid til muntlig eksamen: ca. 45 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt til planleggingsdelen.

Vurderingsuttrykk

Det gis bokstavkarakter med A som beste og E som dårligste karakter for bestått, og F for ikke bestått.

Sensorordning

Interne sensorer.