EPN

FILM6300 Karakterdreven dokumentarfilm Emneplan

Engelsk emnenavn
Character-driven documentary
Studieprogram
Filmkunst
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Karakterdreven dokumentarfilm er en praktisk fordypning som sikter mot en videreutdanning innen filmfaget. Studiet utforsker karakterdreven dokumentarfilm som et estetisk, eksistensielt og etisk verk. Kritisk forståelse av audiovisuelle uttrykk oppøves gjennom analyser og produksjon av karakterdreven dokumentarfilm. Studiet er på BA nivå.

 

Studiet er et deltidsstudium med undervisning organisert over to semestre.

 

Innhold

 • Filmhistorie med hovedvekt på Karakterdreven dokumentarfilm
 • Utforsking av personlige erfaringer som utgangspunkt for filmproduksjon.
 • Cinematurgi, etikk og estetikk.
 • Narrative strategier i idé- og manusutvikling
 • Usikkerhet som dramaturgisk drivkraft.
 • Bilde og lyd som dramaturgiske elementer.
 • Betydningen av casting for Karakterdreven dokumentarfilm
 • Filmskisser og øvelser.
 • Produksjon av Karakterdreven dokumentarfilm

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Forkunnskapskrav

Bestått FILM6100 Filmkunst 1 - dokumentar

eller

Tilsvarende utdanning fra universitet- eller høgskolenivå sammen med et skriftlig regikonsept og synopsis/manus for en kort karakterdreven film basert på en personlig opplevelse. Regikonsept og synopsis/manus vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, synliggjort dramaturgisk forståelse, samt i hvilken grad personlig erfaring anvendes. Regikonseptet og synopsis/manus må være godkjent før studenten kan registrere seg til emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført Karakterdreven dokumentarfilm har følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om dokumentarfilmens cinematurgi og virkemidler
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen filmområdet
 • har kunnskap om visualisering og iscenesettelse av en karakter
 • har kunnskap om produsentrollen og de ledende fagfunksjoner i en karakterdreven dokumentarfilm
 • har forståelse for hvordan filmens virkemidler brukes som kunstnerisk og kommunikativt grep

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke og reflektere over den karakterdrevne dokumentarfilmens særegne språk og produksjonsforutsetninger
 • kan reflektere kritisk over egen skapende prosess
 • kan bearbeide et tema basert på personlig erfaring, og presentere det som en filmfortelling for et bredt publikum
 • kan planlegge og gjennomføre en karakterdreven filmproduksjon
 • har forståelse av seg selv som formidler av en karakterdreven historie og skaper av et filmatisk univers               

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hva produksjonene deres kommuniserer til publikum, løsrevet fra egne ønsker og intensjoner
 • kan se og vurdere relevante etiske og estetiske problemstillinger i eget arbeid
 • kan bearbeide og utvikle egne kunstneriske intensjoner og personlige profil
 • kan gjennomføre en karakterdrevet dokumentarfilm basert på eget regikonsept

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gjennomføres som samlinger. Det utarbeides en undervisningsplan med utgangspunkt i emneplanen. Undervisningsplanen utleveres ved studiestart og angir mer detaljerte krav om tilstedeværelse i undervisning, filmvisninger og pensum.

Studiet er prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet både praktisk og teoretisk, og baseres i stor grad på praktiske filmøvelser. Det legges vekt på filmproduksjonsoppgaver der studentene prøver ut forskjellige kunstneriske filmformer med fokus på det karakterdrevne formatet, samt foretar selvstendige valg i forhold til tema, konsept og medvirkende. Det forventes betydelig egenarbeid i form av filmproduksjon mellom samlingene.

Studentene vil få veiledning, individuelt og i grupper gjennom hele produksjonsfasen, fra idé- og konseptutvikling, manus, forproduksjon, opptak, etterarbeid og frem til prosessevalueringen. I studiet blir det lagt vekt på sammenheng mellom læringsutbytte, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer. Studentene skal delta aktivt i vurderingen der egne og andres prosesser blir gjenstand for kritisk gjennomgang. Den løpende vurderingen av studentenes resultater og studieinnsats skal stimulere til videre faglig utvikling.

Forelesinger, workshops, egenproduksjon, assistanse ved andres produksjoner, diskusjoner, visninger, vurdering og ekskursjoner knyttes til studentenes forståelse for faget og utvikling av egen praksis. Det arrangeres studietur til Nordic/Docs i høstsemesteret.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

 • To korte øvelsesfilmer

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen bestående av følgende:

 1. En individuell karakterdreven dokumentarfilm på mellom 15 og 30 minutter.
 2. En Individuell utviklingsoppgave: Oppgaven skal ha et omfang på maks 20 sider og er en individuell utviklingsoppgave av sluttfilmen. Den skal vise hvordan studenten vurderer sin filmfortellende kunnskap, evne til å vurdere hvordan produksjonen kommuniserer, hvilke begrensninger som påvirker sluttresultatet og hvordan den kreative prosessen har forløpt.
 3. Muntlig problematisering, drøfting og vurdering.

Vurderingen foretas på grunnlag av estetiske og etiske kriterier, kunstneriske kvaliteter og egnethet i forhold til målgruppe.

Karakter settes på bakgrunn av en totalvurdering av alle delene som en helhet.

Eksamen kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Sluttfilmen vurderes av intern og ekstern sensor.

Opptakskrav

Målgruppen for studiet er pedagoger, kunstnere og kulturarbeidere.

Emneansvarlig

Jon Jerstad