EPN

Emneplan forELFT2500 Instrumentering

Engelsk emnenavn
Instrumentation
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende systemkunnskap, enheter og funksjoner innenfor den disiplinen som omtales som industriell instrumentering. Det omfatter blant annet valg av instrumenter, måleprinsipp, montasje samt generelt arbeid med instrumentering.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emnene MEK1000 Matematikk 1000, MEK1100 Fysikk og kjemi

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har etter emnet grunnleggende kunnskap om systemering og industriell instrumentering, det vil si

 • instrumentering av enhetsprosesser basert på prosesskrav, nøyaktighetskrav og risikoanalyse
 • grunnleggende instrumentering, som inkluderer utvikling av Hook-up tegninger og korrekte instrumentkvaliteter opp mot prosesskrav og materialer
 • vurderinger av aktuelle pådragsorganer for den aktuelle enhetsprosessen som bearbeides 
 • Elektriske installasjoner og forskjellige aktuelle beskyttelsesstrategier i eksplosjonsfarlige områder. Forståelse av de forskjellige soner anlegg er delt opp i.
 • PLS Systemering eller valg av PLS systemer med hensyn på kvalitet og risikoanalyse
 • PLS Arkitektur, valg av systemkonfigurasjon for best og billigst løsning

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere systemer med hensyn til systemering, instrumentering og PLS programmering samt automatisere større og mindre industrielle prosesser både med hensyn på teknisk kvalitet og risikoanalyse. Velge instrumenter til spesifikke oppgaver, ta hensyn til omgivelser og HMS, samt vurdere nødvendige kvaliteter ved instrumentene,
 •  

Generell kompetanse

Studenten

 • har et overordnet og detaljert innblikk i hvordan industrielle prosesser instrumenteres og automatiseres sett i fra et prosjekt og driftsteknisk perspektiv
 • har innsikt i hvordan industrielle prosesser drives og hvordan dette implementeres på en effektiv og økonomisk korrekt måte
 • PLS Programmering
 • Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratorieoppgaver står sentralt. Laboratorie undervisningen er bygget opp for å understøtter klasseromsundervisningen og fir hands on kontakt med en rekke produkter og løsninger som benyttes i industrien.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fire obligatoriske øvinger med innlevering, estimert tid pr. stk. 6 timer pr. stk.
 • Fire laboratoriearbeider med innlevering, estimert tid 5 timer pr. stk.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Under eksamen er det "åpen bok" 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Bjørn Engebretsen