EPN

DTV3301 Muntlig fortellerkunst Emneplan

Engelsk emnenavn
Art of oral storytelling
Studieprogram
Muntlig fortellerkunst / Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Den muntlige fortellerkunsten er en kunstnerisk uttrykksform som skaper indre bilder i tilhørernes fantasi fremfor å vise eller dramatisere synlige bilder. Muntlig fortellerkunst foregår som et åpent og direkte samspill mellom forteller og tilhørere. Målet for studiet er å gi en grunnleggende innføring i den muntlige forteller­kunstens håndverk, teori, tradisjon samt dens funksjon i samtidens medieuttrykk. Dette emnet egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg muntlig, enten det er kunstnerisk eller anvendt. Muntlig fortellerkunst er et praksisnært emne.

Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak.

Anbefalte forkunnskaper

DT1000 Drama og teaterkommunikasjon eller tilsvarende, DT2000 Dramaturgi eller tilsvarende for bachelorstudenter. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til bruk av muntlig fortellerkunst i ulike kontekster
 • har kunnskap om sjangertrekk og tradisjon
 • kjenner til fagets egenart og muligheter i ulike medier
 • har kunnskap om bruk av teknologi inn i fagområdet
 • kjenner til internasjonalt forsknings - og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan beherske relevante faglige verktøy som framføring, veiledning og organisering av muntlig fortellerkunst i ulike kontekster for ulike målgrupper
 • kan inspirere barn, unge og voksne med ulike forutsetninger (interesser, kulturell bakgrunn osv) til å fortelle
 • kan anvende relevant forskning
 • kan dokumentere og evaluere eget kunstnerisk arbeid 
 • kan ta i bruk ulike medier og teknologi i samspill med fortelling

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i bruken av muntlig fortellerkunst som metode ut fra pedagogiske, etiske og estetiske kriterier
 • kan planlegge og gjennomføre en prosess med henblikk på et kunstuttrykk
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og digitalt

Innhold

Emnet er delt inn i tre hovedområder der det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglige profesjonalitet i muntlig fortellerkunst.

Disse områdene er:

 • praktisering av fortellerteknikk 
 • framføring 
 • teori 

Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til hvert av områdene.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringen er basert på at den foregår sammen med andre. Det forutsetter derfor at studenten i hovedsak er tilstede og er kjent med kunnskapsinnholdet i undervisningen. Emnet er i stor grad prosessorientert og bygger på studentens egenaktivitet.

Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget ved at studenten skal kunne fortelle og legge til rette for fortellersituasjoner. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Arbeidskrav

 • planlegging, gjennomføring og presentasjon av fortellerpraksis på ti timer, gjennomføres individuelt
 • åtte uformelle fortellerstunder i nærmiljøet og én kort logg fra de åtte fortellerstundene presentert gjennom et digitalt medium.
 • gjennomføre tre fortellerstunder/fortellerforestillinger i en offentlig sammenheng
 • utarbeide skriftlig notat hvor man reflekterer og drøfter egen erfaring og observasjon av fortellere opp mot sentral teori

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ikke godkjente arbeidskrav kan forbedres og fremstilles for ny vurdering.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse. Herunder:

 • fem fortellerforestillinger med profesjonelle fortellere
 • ferdighetstrening i fortellerteknikk
 • fortellerkvelder med gruppearbeid

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om obligatorisk undervisning og veiledning.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1.       Et muntlig framlegg

Det muntlige framlegget har en varighet på 15 minutter og skal drøfte et emne innenfor faget som kandidaten finner relevant. I det muntlige framlegget skal studenten drøfte sin erfaring fra studiet opp mot teori. 

Vurderingen teller 20 prosent av sluttkarakteren.

2.       Individuell vurdering av studenten i en fortellerforestilling med etterfølgende muntlig høring

Det gis tre ukers forberedelsestid. Det kunstneriske uttrykket har en varighet på 20 minutter. Den muntlige høringen varer i 10 minutter.

Eksamen er definert som muntlig/praktisk eksamen og kan derfor ikke påklages. Vurderingen av det kunstneriske solouttrykket med muntlig høring teller 80 prosent av sluttkarakteren.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få sluttkarakter. De to eksamensdelene i avsluttende eksamen gir én sluttkarakter. Denne fremkommer på karakterutskrift/vitnemål.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger én eller flere deleksamener som inngår i ordinær eksamen, eller som får vurderingen F på én eller flere deler som inngår i slik eksamen, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen i del 1 avlegges denne etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen. Det gis en ukes forberedelsestid. 

Ved fremstilling til ny/utsatt eksamen i del 2 avlegges denne etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen. Det gis tre ukers forberedelsestid.

Studentene selv er ansvarlig for å ta kontakt med administrasjonen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Deleksamen 1) Vurderes av to sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Deleksamen 2) Vurderes av to sensorer, hvor minst en sensor er ekstern sensor. 

Opptakskrav

Anbefalte forkunnskapskrav: Bestått 90 studiepoeng i relevante studier for enkeltemnestudenter. Relevante studier vurderes ulikt ut fra de ulike enkeltemnene på Drama og Teaterkommunikasjon.

Emneoverlapp

Emnet er 100% faglig overlapp med emnet ZMF1 Muntlig fortelling og DTV3100 Fortellerkunst og DTV3300 Muntlig fortellerkunst.