EPN-V2

DATA1700 Webprogrammering Emneplan

Engelsk emnenavn
Web Programming
Studieprogram
Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om webservere og utvikle ferdigheter og innsikt i full-stack programmering for web. Videre skal de utvikle ferdigheter og innsikt i programmering av dynamisk websider som kommuniserer med database. De skal også få kjennskap til informasjonssikkerhet i webdesign.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter emnet DAPE1400 Programmering og DATA1200 Webutvikling og inkluderende design.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare prinsipper for webarkitekturer og klient/tjener-arkitektur
 • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
 • gjøre rede for tilstandsbevaring via sessions og cookies
 • forklare hensikten med og virkemåten til generiske datatyper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle dynamiske websider ved å beholde brukervennlighet og tilgjengelighet på høyt nivå.
 • knytte dynamiske websider til en relasjonsdatabase
 • benytte seg av Java Collections
 • forstå virkemåten og bruken av rekursjon

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle objektorienterte programstrukturer i en webarkitektur
 • utvikle et større dynamisk nettsted med persistent datalagring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide individuelt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • en individuell oppgave

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt godkjent håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 8 stp med emnet DATA1600.