EPN

BYVE3605 Vannkraftteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Hydroelectric Power
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Vannkraftteknikk, hydrologi, hydraulikk.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan grunnleggende hydrologi og hydraulikk for å forstå vannets kretsløp og egenskaper, herunder flomhydrologi
 • kan de grunnleggende begreper og beregningsmetoder for konstruksjoner i vassdrag

Ferdigheter

Studenten:

 • kan benytte seg av de viktigste normer og retningslinjer for konstruksjoner i vassdrag
 • kan estimere tilgjengelig vannmengde for kraftproduksjon i et vassdrag
 • kan dimensjonere og stabilitetsberegne dammer og øvrige vassdragstekniske konstruksjoner
 • kan optimalisere kraftverk mht. produksjon og energibetraktninger
 • kan redegjøre for de vanligste turbintyper, deres funksjon og spesielle egenskaper

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan gjøre selvstendige vurderinger av et planlagt kraftverk, valg av damtype, installasjon og estimert produksjon
 • kan vurdere miljøfaglige spørsmål mht. utbygging av vannkraftverk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gjennomføring av øvinger. Ekskursjon til et kraftverk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 øvinger.

Vurdering og eksamen

Eksamen høsten 2020 grunnet Covid-19:

Individuell digital hjemmeeksamen på 3,5 timer, (inkludert 30 min til opplasting og scanning).

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages.

[Eksamen tidligere:]

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Eksamensresultat kan da ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler høsten 2020:

Alle hjelpemidler tillatt, utenom kommunikasjon med andre.

[Hjelpemidler tidligere:]

Lover og forskrifter fra NVE:

 • Retningslinjer for laster og dimensjonering.

 • Retningslinjer for betongdammer.

 • Retningslinjer for murdammer.

 • Retningslinjer for flomløp.

 • Retningslinjer for stenge- og tappeorganer.

 • Retningslinje for instrumentering og overvåking av Vassdragsanlegg.

 • Veileder for fyllingsdammer

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.