EPN

BYVE3500 Vann- og miljøteknikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Environmental Engineering
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg innføring i grunnleggende temaer innen vann- og miljøteknikk.  Målet er å gi studentene basiskunnskaper og ferdigheter innen planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av vannforsynings-, avløpsanlegg og avfallssystemer.

Emnet gir også en bred innføring i planlegging, prosjektering, analyser, modellering og utredning av bærekraftig overvannshåndtering og aktuelle renseløsninger for overvann.

Emnet forutsetter obligatorisk deltakelse i laboratorieundervisning i bruk av egnet programvare som for eksmpel GIS (Mike Urban), PCSWMM, HEC-RAS samt deltakelse i befaringer og utflukter.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • analyser, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vann-, avløps- og renovasjonsinfrastruktur
 • vannverkshydrologi, vannvannkvalitet i ulike drikkevannskilder, begrepene som beskriver vannkvalitet samt metoder for vannbehandling
 • virkning av forurensning på ulike resipienter og metoder for rensing av avløpsvann og behandling av slam
 • regelverk, normer og standarder for utarbeidelse av vann- avløp og renovasjonsanlegg og drift og vedlikehold av disse
 • begreper, måleparametere, analysemetoder og tolkning av måledata innen vannkvalitet for drikkevann, avløpsvann, overvann og resipienter i forhold til myndighetenes krav

Ferdigheter

Studenten kan:

 • grunnleggende planlegging og prosjektering av ledningsnett, pumpestasjoner, og mekaniske renseløsninger for vann, avløp, overvann
 • prinsipper for bærekraftig håndtering av restprodukter (avfall)
 • beherske sentral terminologi innen faget

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over valg av løsninger for vann, avløp, overvann og renovasjon i henhold til sikkerhet og omgivelser
 • formidle resultater av måledata og konsekvenser av disse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvingstimer og lab-timer og befaringer

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent. Disse kan løses individuelt eller i gruppe, men alle øvingsoppgavene må leveres i individuelle innleveringsmapper i Canvas innen oppgitte frister. Arbeidsomfang er ca 2 timers egeninnsats per øvingsoppgave.
 • godkjent deltakelse i obligatorisk opplæring i programvare (NovaPoint VA)

Vurdering og eksamen

Eksamen høsten 2020 grunnet Covid-19:

Digital inviduell hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

[Eksamen tidligere:]

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler høsten 2020:

Alle hjelpemidler tillatt, utenom kommunikasjon med andre.

[Hjelpemidler tidligere:]

Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.