EPN

BYPE1300 Kjemi og miljø Emneplan

Engelsk emnenavn
Chemistry and Environment
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom dette emnet vil studenten tilegne seg grunnleggende kunnskap i kjemi og miljø. Studenten vil tilegne seg innsikt i de ressursutfordringene samfunnet står overfor og hvordan disse kan løses. Studentene vil også kunne se en tydelig sammenheng mellom miljøvurderinger og kjemi.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan

 • beskrive oppbygning av atomer og molekyler
 • gjøre rede for periodesystemet
 • forstå kjemiske likninger og støkiometri
 • forklare fysiske egenskaper ved gasser 
 • forklare kjemisk binding og molekylstruktur i faste stoff (metaller, halvledere, polymere, krystallinske stoff)
 • definere termodynamikkens 1., 2. og 3. lov
 • definere energibegreper, indre energi, entalpi, entropi og Gibbs energi  
 • forstå kjemisk likevekt (gasslikevekter, fellingsreaksjoner, syre-base likevekter)
 • forklare elektrokjemi (galvaniske celler, korrosjon og elektrolyseceller)
 • kjenne til miljøaspekter (ressursbruk, utslipp, avfall m.m.)
 • kjenne til livsløpsvurderinger (LCA) og miljømerker (EPD, ECO product)
 • kjenne til standarder for miljøarbeid

Ferdigheter

Studenten kan

 • utføre enkle kjemiske beregninger innen støkiometri
 • utføre beregninger med tilstandslikningen for ideelle gasser
 • utføre energiberegninger med indre energi, entalpi, entropi og Gibbs energi
 • utføre enkle beregninger av reaktanter og produkter tilstede i en kjemisk likevekt
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen elektrokjemi, som beregninger av cellepotensial og enkle beregninger av strømmengde, forbruk og produksjon av kjemikalier ved elektrolyse
 • beskrive miljøaspekter
 • anvende LCA betraktninger på et gitt produkt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere med kjemikere om temaer knyttet til kjemi og miljø
 • søke etter og forstå faglitteratur om emnet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, lærerstyrte øvinger og øvinger med hjelp fra studentassistenter. Noen av forelesningene vil være gjesteforelesninger i miljøemner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

·         8 av 12 godkjente elektroniske tester i kjemi,  tidsforbruk ca  1 time pr test

·         2 av 4 godkjente elektroniske tester i miljø, tidsforbruk, ca  1 time pr test

Formålet med arbeidskravet er å gi studentene et faglig grunnlag for skriftlig eksamen

Vurdering og eksamen

Eksamen høsten 2020 grunnet Covid-19

Individuell digital hjemmeeksamen på 3,5 timer (inkludert 30 min til scanning og opplastning)

Eksamensresultat kan påklages.

[Eksamen tidligere:]

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer som teller 100 %

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler høsten 2020:

Alle hjelpemidler tillatt, utenom kommunikasjon med andre.

[Hjelpemidler tidligere:]

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Universitetslektor Bente Hellum

Emneoverlapp

BYPE1300 Energi, miljø og kjemi er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med EMPE1300, FO051A, FO051B, FO051E, FO051G, FO051M og FO051K. Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.