EPN

BSSP6000 Småbarnspedagogikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogical Work in Early Childhood Education
Studieprogram
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Fagplan

Godkjent av utdanningsutvalget 15.februar 2019 Gjeldende fra høstsemester 2019

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for barnehagelærerutdanning

Programplanen gjelder for kull 2019/2020

Innledning

Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) inngår som del av tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng). Emnet er samlingsbasert og går over to semestre med eksamen siste semester. Gjennom studiet får studentene oppdatert kunnskap i sentrale fagområder som samsvarer med rammeplan for barnehagen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap og forståelse for den sentrale betydning samspillet med voksne og med andre barn har for barns utvikling og læring
 • kunnskaper om hvordan de yngste barna tilegner seg sosial handlingsdyktighet, språk og evne til kommunikasjon
 • kunnskap om og styrket sin innlevelse i rollen som oppdrager, omsorgsperson og kulturformidler for små barn
 • kunnskap om foreldresamarbeid, foreldremedvirkning, og om betydningen av samfunnsforhold for småbarnsfamilier i storbyen

Ferdigheter

Studenten har

 • evne til analytisk tenking om - og innlevelse i - små barns væremåter, uttrykksformer og opplevelse
 • kan analysere og være kritisk til egen væremåtes betydning for barns trivsel og selvoppfatning
 • kunnskap om og kan reflektere kritisk over pedagogisk arbeid i grupper med barn opp til tre år

Generell kompetanse

Studenten har

 • har utviklet sin leder - og veiledningskompetanse med fokus på samspill og arbeid med de minste barna
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer knyttet til småbarnspedagogikk
 • evne til å analysere og skape gode tilbud for barn under tre år, i samsvar med lov og forskrift
 • endrings- og utviklingskompetanse knyttet til barnehagens pedagogiske arbeid med barn under tre år, og kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for framtidens barnehage

Innhold

Innholdet i videreutdanningen består av fem hovedtemaer, med flere undertema. Det flerkulturelle perspektivet, likestilling mellom kjønnene og barn med spesielle behov belyses innenfor de ulike temaene.

1. Barns utvikling, lek og utforskning

 • Barns utforsking og utvikling
 • Barns spontane lek og barns læringsprosesser
 • Det unike barnet - Individuelle forskjeller
 • Jevnaldringsrelasjoner og barn som kulturskapere
 • Språk, kommunikasjonsevne og sosial handlingsdyktighet
 • Personalets betydninger i barns utvikling og lek

2. Tilknytning, samspill og relasjoner

 • Relasjoner og interaksjoner mellom voksne og barn
 • Observasjon og deltakelse i samspill med barn
 • Tilknytningsteori relatert til arbeid i barnehager
 • Kulturformidling og estetiske aktiviteter med små barn

3. Omsorg og etiske perspektiver

 • Nærvær og omsorg
 • Profesjonsutøver, omsorgsrelasjoner og etiske dilemmaer
 • Perspektiver på deltakelse, medvirkning og medskaping i barnehagen
 • Små barns etikk

4. Barnehagekvalitet

 • Hverdagsaktiviteter og faginnhold
 • Personalets kompetanse, ledelse og veiledning av pedagogisk arbeid i barnehage
 • Fysisk miljø, lekemateriell og lekemiljø
 • Ulike barnehagetilbud, organiseringsformer og gruppetyper for små barn
 • Planlegging, tilrettelegging og vurdering av pedagogisk arbeid med små barn i barnehage

5. Samarbeid hjem - barnehage.

 • Familiers og små barns plass i samfunnet
 • Sammenheng og samarbeid hjem - barnehage
 • Tiltak for små barn og småbarnsfamilier
 • Offentlig og politisk debatt som angår vilkårene for småbarnsfamilier

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av varierte arbeids- og undervisningsformer; fysisk forelesning, videoforelesning, seminar/workshop, gruppearbeid, individuelle arbeidsoppgaver, veiledning og selvstudium. Samlingene er heldagsseminarer organisert som faglige introduksjoner med etterfølgende arbeid individuelt, i gruppeprosesser og veiledning i gruppe. OsloMets digitale læringsplattform benyttes til innlevering og vurdering av arbeidskrav. Kommunikasjon med lærere og medstudenter og mellom samlingene foregår via studiets digitale læringsplattform. Mellom samlingene er det nettbasert veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer basert både på egenstudier, observasjon, utprøvning og praksis i barnehagen. Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene, og at digitale medier og verktøy brukes. Studentene må påregne høy egeninnsats og selvstudium.

Integrering av teori og praksis skal skje gjennom eget arbeid i barnehage (fokus på barn inntil tre år) arbeid med litteratur og refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere.

Deltakerne organiseres i nettverk, og deles inn i mindre arbeidsgrupper (fire til seks). Med utgangspunkt i det teoretiske begrepsapparatet studenten utvikler i løpet av studiet, skal gruppen bidra til å styrke kollegiale refleksjoner og erfaringslæring knyttet til utviklingsarbeid i egen barnehage.

Observasjonspraksis av samspill mellom voksne og små barn

Studentene skal gjennomføre to dagers observasjonspraksis på eget arbeidssted. Det forutsettes at studentene har tilsetting i barnehage og tilgang til en småbarnsavdeling/utvidet søskengruppe. Dette for at den enkelte student skal kunne observere samspill mellom voksne og små barn, gjøre egne erfaringer med små barn, samt observere samspillet mellom barna. En større skriftlig gruppeoppgave er basert på observasjon av samspill mellom voksne og barn (se avsnittet om arbeidskrav nedenfor).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Skriftlig gruppeoppgave knyttet til observasjonsmaterialet fra barnehagen (3000 ord +/- 10%).

 • Praktisk-estetisk gruppeoppgave med en digital presentasjon i tilknytning til emnet lek, kultur og hverdagsaktiviteter.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Faglige aktiviteter med krav om deltagelse

Krav til faglig deltakelse knyttet til eksamen del 1:

 • Deltagelse på samlinger med forberedelse til og drøftinger av observasjonsarbeider og praktiske oppgaver i barnehagen.

 • Observasjonsarbeid og praktiske oppgaver i barnehagen, mellom samlinger.

 • Deltagelse på samlinger med forberedelser og drøfting av observasjonsarbeider - ulike barnehageformer

Dersom kravet om tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til avsluttende vurdering.

For utfyllende informasjon om faglige aktiviteter med krav om deltagelse, se programplanen.

Undervisning med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene på OsloMet. Dette begrunnes med at studentene i de fysiske samlingene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper, med relevans for profesjonsrollen og pedagogisk arbeid i barnehagen. Kravet om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i målet med læringsutbyttene for tilleggsutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil etter vurdering av studieleder og avtale med fagansvarlig kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i andre semesteret. Det gis én samlet karakter på bakgrunn av følgende deler:

 • Del 1: En individuell skriftlig hjemmeoppgave over 14 dager med omfang 3000 ord (+/- 10 %). Studenten får valget mellom to oppgaver, der `en besvares. Del 1 vektes 50 prosent.

 • Del 2: Individuell muntlig eksamen med omfang om lag 20 minutter basert på analyse og drøfting av en selvvalgt praksisfortelling fra barnehagen knyttet til arbeid med barn under tre år. Del 2 vektes 50 prosent.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen. Begge eksamensdeler må avlegges. Ved første forsøk kan studenter levere en bearbeidet versjon av den skriftlige oppgaven. Ved senere forsøk leveres ny oppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler er tillatt på individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

A: Har et fremragende kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en særlig god evne til selvstendig bruk av kunnskap hhv. ferdigheter som inkluderer god analytisk evne (det betyr at kandidaten må vise oversikt over feltet, kunne sette ulike perspektiver opp mot hverandre, kunne begrense seg og gå i dybden). Viser høyt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

B: Har et meget godt kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en meget god evne til selvstendig bruk av kunnskap/ferdighet som inkluderer analytisk evne. Viser høyt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

C: Har et godt kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en godt evne til selvstendig bruk av kunnskap/ferdighet. Viser et godt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

D: Har begrensede kunnskaper/ferdigheter. Refererende og lite sammenhengende framstilling og lite relevant stoff. Begrenset faglig og etisk refleksjon rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

E: Meget begrensede kunnskaper/ferdigheter. Manglende sammenheng mellom teoretisk kunnskap og bruk av kunnskap i praksis. Lavt refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

F (Ikke bestått): Utilstrekkelige kunnskaper/ferdigheter. Viser manglende oversikt og detaljkunnskaper. Manglende bruk av kunnskaper og /eller utelukkende praktisk uten forankring i litteraturen. Manglende refleksjon rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å kvalifisere seg til pedagogiske lederoppgaver i barnehagen.

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere må ha bestått én av følgende utdanninger:

 • Grunnskolelærer for trinn 1-7 eller tidligere allmennlærerutdanning
 • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

Søkere som innvilges studieplass må ha tilsetting i minst 50 prosent i barnehage i studietiden. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver. Følgende overgangsordning gjelder for søkere som tidligere har fått opptak på grunnlag av opptakskravet som gjaldt til og med 2018: Søkere som har bestått ett av emnene som inngår i studieprogrammet barnehagepedagogikk (60 studiepoeng) og som kun skal ta enten emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller emnet barnehagepedagogikk (30 studiepoeng), må ha minimum 20 prosent arbeidstilknytning i barnehage i studietiden. Arbeidstilknytning dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Søkere som tidligere har bestått emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller barnehagepedagogikk (30 studiepoeng) kan søke om opptak til programmet med 60 studiepoeng, og søke fritak for emnet de har bestått.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir).