EPN-V2

BLH1200 Natur, helse og bevegelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Nature, Health and Physical Activity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, 17. oktober 2018 fra Universitets- og høyskolerådet.

Undervisningen i emnet gis i utdanningens 1. studieår.

Kunnskapsområdet skal gi studentene en særlig forståelse for hvordan ulike miljøer med vekt på naturen kan være en kilde til opplevelser, utforsking, lek, læring og danning hos barn. Kunnskapsområdet skal gi studenten en helhetlig tilnærming til barns helse, kropp og kroppslige væremåte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk rettet der studentene er aktive og undersøkende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om hvordan barn lærer om verden og forstår seg selv gjennom kroppen
 • kunnskap om natur, kroppslig lek, mat og helse, og hvordan disse inngår i barnehagens ulike læringsmiljøer
 • kunnskap om fysiske fenomen, naturmangfold, sammenhenger i naturen og bærekraftig utvikling
 • kunnskap om barns fysiske vekst samt motoriske utvikling og læring
 • didaktisk kunnskap om hvordan legge til rette for leke-, lærings- og utforskningsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan

 • orientere seg i og anvende nærmiljøets muligheter for utforsking, naturopplevelser og bevegelse sammen med barna
 • reflektere over ulike kulturelle perspektiv i arbeidet med helse, natur og bevegelse
 • initiere, lede og evaluere didaktiske prosesser i barnehagen ute og inne og legge til rette for barns lek og risikomestring
 • bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn og dra nytte av lokale naturressurser
 • vurderer kvaliteten ved ute- og innemiljø for bevegelse og kroppslig lek.

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst pedagogiske praksiser som et grunnlag for bærekraftig utvikling og barns forhold til naturen
 • er bevisst ulike kulturelle perspektiv, som det samiske, i arbeid med natur, helse, mat og bevegelse.
 • er bevisst på å inspirere til kroppslig lek, naturopplevelser og matglede.
 • kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til kunnskapsområdet

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være teoretiske og praktiske tilnærminger til kunnskapsområdet. Det vil være flere ekskursjoner i nærområdet/regionen og eventuelle kostnader knyttet til dette må dekkes av studenten selv.

Veiledet praksisstudier

Praksisopplæringen har et omfang på totalt 40 dager. Det er 20 dager praksisstudier i 1. semester (del 1) og 20 dager i 2. semester (del 2). Praksisstudiet i begge perioder er i samarbeid med kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring og Kunst, kultur og kreativitet . Disse praksisperiodene utføres i samme barnehage. Del 1 og del 2 vurderes under ett. Fravær skal tas igjen innen utgangen av høstsemesteret for del 1 og innen utgangen av vårsemesteret for del 2.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i retningslinjer for praksisstudiet, praksiskalenderen og på nettsiden https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden

For utfyllende informasjon om praksisstudier se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Arbeidskrav 1: Individuell skriftlig oppgave - observasjon i natur og naturfagsdidaktikk, med omfang inntil 1000 ord.

Arbeidskrav 2: Individuell skriftlig oppgave - barn i bevegelse, med omfang inntil 1000 ord.

Arbeidskrav 3: Individuell oppgave - multiple choice, omfang inntil to timer.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Praktisk arbeid med barn (krav om 100 prosent deltakelse)

Gruppearbeid og fremlegg knyttet til barn og helse (krav om 100 prosent deltakelse)

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, krav om deltakelse i faglige aktiviteter og krav om tilstedeværelse i undervisning se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell muntlig eksamen på om lag 30 minutter. Kandidaten/studenten trekker emner fra hovedområder dagen før eksamen. Eksamen består av en faglig samtale med utgangspunkt i emneplanens innhold

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala : A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor på eksamen.