EPN

BAL2900 Prosjektoppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Project Assignment
Studieprogram
Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal du anvende kunnskap du har tilegnet deg gjennom studiet ved å utforske en problemstilling på et tema som enten er knyttet til offentlig virksomhet, har generell relevans for norsk arbeids- eller samfunnsliv, eller som har et relevant internasjonalt perspektiv. Prosjektoppgaven skal tematisk, teoretisk og metodisk være forankret i en eller flere av de sentrale fagdisiplinene som er bærende for studiet, dvs. statsvitenskap, økonomi, jus og ledelsesfag. Studentene kan velge tema og problemstilling for oppgaven.

 

Emnet vil gi studenten kompetanse i skrivearbeid, innhenting og bearbeidelse av data, og bruk av Universitetsbiblioteket. Veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven gis gjennom felles seminarer og direkte tilbakemelding fra veileder.

Forkunnskapskrav

Før prosjektoppgaven kan leveres, må studenten ha bestått kurs i samfunnsvitenskapelig metode.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

• kunnskap om aktuelle utviklingstrekk på det området som oppgaven omhandler

• kjennskap til teori og forskning som er relevant for oppgavens tema og problemstilling

• innsikt i forskningsdesign, inkludert forholdet mellom teori, metode og data

 

Ferdigheter

Studenten

• har grunnleggende forståelse av krav til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon

• kan anvende kunnskaper i teori og metode fra studiets fagområder og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

• er i stand til å gjennomføre en selvstendig analyse av et faglig problem

 

Generell kompetanse

Studenten

• kan avgrense et forskningstema og formulere en klar problemstilling

• har innsikt i riktig kildebruk og gjeldende faglige og etiske standarder for forskning

• kan vurdere metodebruk og tolke informasjon innen relevante fagdisipliner

• er i stand til å trekke slutninger av et faglig arbeid, og reflektere kritisk rundt eget arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

• Prosjektoppgaven skal normalt skrives i gruppe på to studenter, eventuelt alene eller i gruppe på tre studenter. Oppgaveskrivingen er et selvstendig arbeid

• Det gis også undervisning (forelesninger, seminarer) i oppgaveskriving, samt individuell veiledning

• Studentene tilbys inntil 4 timer veiledning per oppgave.

• Tildeling av veileder skjer av emneansvarlig på bakgrunn av en skriftlig prosjektskisse som redegjør for oppgavens tema, utkast til problemstilling, forslag til teori- og datagrunnlag

 

Nærmere informasjon om retningslinjer for prosjektoppgaven blir lagt ut på canvas.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

• Levere prosjektskisse som redegjør for oppgavens tema, utkast til problemstilling, forslag til teori- og datagrunnlag

• Delta i minimum to veiledningstimer

Arbeidskrav/-ene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne levere prosjektoppgaven. 

Ved ikke godkjent prosjektskisse må studenten(e) levere omarbeidet skisse innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er Prosjektoppgave

Oppgaven skal ha et omfang på minimum 11 000 ord og maksimum 14 000 ord, når studenter skriver i gruppe på to eller alene. Der oppgaven skrives i gruppe på tre, skal omfanget være på minimum 15 000 ord og maksimum 17 000 ord. Ordanvisningen inkluderer sammendrag og "hovedtekst", mens forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, eventuelt forord og vedlegg kommer i tillegg. 

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Dersom prosjektoppgaven ikke er bestått ved ordinær eksamen, har studenten(e) rett til å levere inn en bearbeidet oppgave til ny sensur en gang. Studenter med krav på veiledning kan få en ekstra times veiledning i forbindelse med å forbedre oppgaven.

Studenter som ikke består ved utsatt levering, må ved neste ordinære eksamen levere ny prosjektoppgave med ny problemstilling. Studenter som har bestått prosjektoppgaven, men som ønsker å forbedre karakteren, må levere en ny oppgave med ny problemstilling. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F. 

Sensorordning

Det benyttes  intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Dag Flater Hwang