EPN

BAL2200 Samfunnsvitenskapelig metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods in the Social Sciences
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å lese, forstå og forholde seg kritisk til samfunnsvitenskapelig forskning. Det omfatter basiskunnskaper i vitenskapsteori, kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Samfunnsvitenskapelig metode er grunnleggende kunnskap som gjør det lettere å lese og forstå forskning og kilder i studiets emner. Emnet gir ferdigheter som er spesielt relevant for arbeidet med bacheloroppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori og vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • kjennskap til ulike kvantitative og kvalitative forskningsdesign
 • kunnskap om forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder
 • innsikt i hvordan samfunnsvitenskapelige undersøkelser gjennomføres fra valg av tema, problemstilling og teori til innsamling, analyse og rapportering av data
 • kunnskap om populasjon og data, beskrivende analyse med en, to og flere variabler (herunder lineær regresjon), og om hypotesetesting og slutningsstatistikk 

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for og forstå grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data
 • velge egnet analysemetode utfra problemstilling og data
 • bruke aktuelle dataverktøy og til å gjennomføre analysene
 • tolke resultatene og presentere disse i en skriftlig rapport
 • sette opp litteraturreferanser i henhold til gjeldende mal

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kritisk vurdere analyser utført av andre og være seg bevisst mulige feilkilder i egne rapporter
 • søke etter faglitteratur og kritisk vurdere kilder
 • grunnleggende regler for kildebruk og kjenne til hva som defineres som plagiat og fusk i studentarbeider

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i samfunnsvitenskapelig metode veksler mellom forelesninger, diskusjoner, og oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Studentene skal i løpet av emnet levere en skriftlig besvarelse på fem til syv sider. Besvarelsen leveres i grupper på tre til fire studenter.

 Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist. Det stilles krav til kildebruk og korrekt henvisningsteknikk. Det blir gitt bedømmelsen godkjent/ ikke godkjent på arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Skoleeksamen på fem timer. Ved vurdering teller vitenskapsteori 20 prosent, kvalitativ metode 40 prosent og kvantitativ metode 40 prosent.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Espen Daniel Hagen Olsen