EPN

KDM2020 Fashion design for sustainability Course description

Course name in Norwegian
Motedesign for bærekraft
Weight
5 ECTS
Year of study
2021/2022
Course history

Introduction

Emnet omhandler materialbruk og design for bærekraft i mote- og tekstilbransje. Det blir gjennomgående lagt vekt på forholdet mellom teori og praksis.

Recommended preliminary courses

Learning outcomes

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om tekstile produkters livsløp og deres positive og negative miljøpåvirkning.
  • har kunnskap om prinsipper og praksiser i design for bærekraft, og hvordan disse kan praktiseres i motedesign.
  • har kunnskap om fagteori i design for bærekraft.

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende kunnskap om tekstile produkters livsløp og design for bærekraft til å ta miljøbesparende valg i motedesign.
  • kan anvende teoretiske kilder om tekstile materialer og design for bærekraft i akademisk tekst.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan reflektere over helse, miljø og sikkerhet (HMS) i motedesign og -produksjon.
  • kan reflektere over etiske, estetiske og tekniske utfordringer og muligheter innen motedesign for bærekraftige miljø 

Content

Teaching and learning methods

I studiet brukes det arbeidsformer som forelesning, seminar, veiledning og faglig diskusjon, og det forutsettes aktiv deltagelse i undervisningen. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, ferdigheter og faglige forståelse. Det forventes at studenten anvender pensum i emnet, samt innhenter og anvender relevant fagstoff utenfor pensum. Det oppfordres til å bruke universitetsbiblioteket og de ressursene som tilbys der.

Course requirements

Ingen arbeidskrav

Assessment

Eksemen er en skriftlig oppgave der illustrasjon og bruk av fagteori inngår. Den skriftlige oppgaven skal omhandle en selvvalgt aktuell problemstilling, og skal omfatte om lag 1000 ord. 

Oppgavebesvarelsen skal følge retningslinjer for akademisk skriving og relevant pensum skal anvendes.

Eksamensresultatet kan påklages.

Permitted exam materials and equipment

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisninger følges.

Grading scale

Gradert skala A-F.

Examiners

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av oppgavebesvarelsene).

Ekstern sensor brukes jevnlig.

Course contact person

Ingvill Gjerdrum Maus

Overlapping courses

5 studiepoeng overlapp mot KDM2010.