EPN

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Programplan

Engelsk programnavn
Bachelor Programme in Business Administration and Economics
Gjelder fra
2019 HØST
Studiepoeng
180 studiepoeng
Varighet
6 semestre
Programhistorikk

Innledning

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et 3-årig studium som tilbys på fulltid og utgjør 180 studiepoeng.

Det første studieåret er felles for alle. Også det andre studieåret er i hovedsak felles, bortsett fra 15 studiepoeng valgemner. I tredje studieår har studentene emner tilknyttet profilen de har valgt. Studentene velger mellom følgende fem profiler:

 • Regnskap

 • International Business

 • Bedriftsøkonomisk analyse

 • Strategi og ledelse

 • Samfunnsøkonomi

Bachelorgraden oppnås i samsvar med Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon. På vitnemålet fremkommer det hvilken profil man har valgt. De ulike profiler er beskrevet senere i programplanen.

Studenter som har gjennomført studiet vil ha grunnleggende kunnskaper innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og vil være kvalifisert for å gå direkte ut i arbeidslivet innen et bredt spenn av ulike stillinger både i privat og offentlig sektor.

Hovedmålene for studiet er å

 • gi yrkeskompetanse innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor

 • kvalifisere for videre studier

 • være allmenndannende

Studentene skal i løpet av studiet velge profil. Se også de mer spesifikke beskrivelsene av innholdet nevnt under den enkelte profil.

Studiet er opptaksgrunnlag til de fleste masterstudier i økonomi og administrasjon i Norge. Det vil blant annet være grunnlag for opptak til vårt masterstudium i økonomi og administrasjon, og også for å velge profilen Regnskap og revisjon som blir et nytt tilbud ved vårt masterstudium fra og med høsten 2019. Med denne nye profilen vil man, i tillegg til å få sidetittelen siviløkonom, oppfylle utdanningskravene for å søke Finanstilsynet om tittelen statsautorisert revisor. Det er også mulig å fortsette på masterstudier i utlandet. Studiets målgruppe er derfor både de som ønsker å oppnå yrkeskompetanse og gå direkte ut i arbeidslivet etter avsluttet bachelorstudium og de som ønsker å fortsette på masterstudier for å oppnå tittelen siviløkonom eller statsautorisert revisor. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er også svært gunstig å kombinere med en rekke andre utdanninger.

Hvem gjelder programplanen og emneplanene for

Denne programplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2019. Studenter som har hatt permisjon skal som hovedregel fullføre studiet etter den planen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet sammen med. Studenter som kommer tilbake til en endret plan etter permisjonens utløp, må undersøke hvilke overgangsregler som tilbys for å få fullført studiet.

Et nasjonalt lovutvalg har fremmet forslag til lovendringer i utdanningskravene for regnskapsførere. Det vil bli foretatt endringer i emnesammensetningen i regnskapsprofilen ved vårt bachelorstudium så fort lovendringene er vedtatt. Det tas også forbehold om andre endringer i programplanen som følge av endringer i øvrige lover og forskrifter. 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har høsten 2018 vedtatt en ny veiledende plan for minimumskrav for bachelorstudier i økonomi og administrasjon. Fagkravene i den veiledende planen vil også medføre noen endringer i innholdet i vår programplan. Programplanen blir oppdatert så snart det er fastsatt hvilke endringer som må gjøres, og disse vil også gjelde for kullet som tas opp høsten 2019. 

Endringer i pensum forekommer også, og vi anbefaler å vente med å kjøpe lærebøker til man har snakket med den enkelte foreleser. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen i emnet som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er studenter som ønsker en bred og generell grunnutdanning i økonomi og administrasjon, og som har interesse for både økonomi, regnskap, strategi og organisasjonsfag. Det er en fordel å ha interesse for å benytte analytiske verktøy (metode) i problemløsning både innenfor de økonomiske og de administrative fagene. Studiet har en betydelig internasjonal orientering og det egner seg derfor godt for studenter som ønsker seg en internasjonal karriere.

Opptakskrav

For å søke opptak til studiet kreves generell studiekompetanse. Det stilles ellers ikke krav om en spesiell fagkombinasjon fra videregående skole. Vårt emne i matematikk bygger på R1/S1+S2 eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk, tilbys et forkurs. Forkurset går parallelt med den øvrige undervisningen.

Det kan også søkes opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse. For å kunne søke på grunnlag av realkompetanse er det en del kriterier som må være oppfylt. På nettsiden finner du søknadsinformasjon, samt oversikt over de generelle og de spesifikke kravene som må være oppfylt for å kunne søke opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: 

https://www.oslomet.no/studier/soknad-og-opptak/realkompetanse

Læringsutbytte

En kandidat med oppnådd bachelorgrad i økonomi og administrasjon skal ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og i bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske fag.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • Kandidaten har tilegnet seg kunnskap om hvordan beslutninger treffes på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • Kandidaten har utviklet forståelse for økonomiske problemstillinger, og har oppøvet sine ferdigheter til analytisk og kritisk tenkning, og kan gjennomføre grunnleggende analyser innenfor fagområdet.
 • Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i sitt fagfelt
 • Kandidaten kan anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid og begrunne sine valg
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv.
 • Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • Kandidaten kjenner til hvordan økonomisk-administrative emner kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

Dette er det overordnede, generelle læringsutbyttet kandidatene skal ha etter oppnådd bachelorgrad i økonomi og administrasjon, men profilvalget vil også definere den enkelte students samlede læringsutbytte ettersom det er mulig å velge vidt forskjellige profiler innenfor dette studietilbudet.

Etikk

Kandidatene skal ha kunnskap om de grunnleggende etiske prinsipper og de sentrale etiske retningslinjer. De skal også ha kjennskap til sentrale problemstillinger rundt samfunnsansvar. De skal kunne bruke teori om samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller for å identifisere og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger. Videre skal kandidatene utvikle selvstendig kritisk tenkning som gir bevissthet om hvordan valg av teoretisk perspektiv påvirker håndtering av etiske dilemma.

Etikk og samfunnsansvar utgjør 5 studiepoeng i vår programplan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Av emnet Markedsføring og etikk i 1. semester utgjør etikkdelen i dag en selvstendig enhet på 3 studiepoeng, mens de resterende studiepoengene er integrert i undervisningen i andre emner hvor dette er direkte knyttet til temaer hvor det naturlig hører inn. Omfang og organisering av etikkundervisningen vil bli endret som følge av ny veiledende plan utarbeidet av UHR. 

Innhold og oppbygging

Programplanen bygger på veiledende plan for minimumskrav for bachelorstudium i økonomi og administrasjon, vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon består av emner innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon og metode. De to første studieårene er i hovedsak felles for alle, bortsett fra 15 studiepoeng i 2. studieår.Dessuten velger studentene hvilket av de to metodekursene de ønsker i sitt 2. studieår.

For enkelte profiler i 3. studieår fylles de 15 studiepoengene i 2. studieår med valgemner, mens det for andre profiler ligger obligatoriske profilemner her. Profilene det velges blant i 3. studieår: Regnskap, International Business, Bedriftsøkonomisk analyse, Strategi og ledelse eller Samfunnsøkonomi.

Studiet er bygget opp ut fra en klar faglig progresjon:

Innen fagområdet bedriftsøkonomi kommer innføringsemnene først, dvs. regnskap, bedriftsøkonomi og investering og finansiering. Disse etterfølges av økonomistyring som utgjør det siste emnet i de obligatoriske 30 studiepoengene i fagområdet bedriftsøkonomi. I samfunnsøkonomi er mikroøkonomi I lagt til første semester, da moderne makroøkonomi metodisk bygger på mikroteori. De obligatoriske organisasjonsfagene består både av organisasjon og ledelse og av markedsføring og strategi. Strategi bygger på markedsføring og må derfor komme senere i studiet. Emnene organisasjonsteori og organisasjonsforståelse anses begge som innføringsemner i organisasjonsfaget. Studentenes kunnskaper og ferdigheter i metode er bygget opp systematisk: For å kunne beherske statistikk er det nødvendig med kunnskaper i matematikk. For å beherske samfunnsvitenskapelig metode/Business Decision-Making Using Data må studentene ha kunnskaper og ferdigheter i statistikk. I tillegg er matematikk et verktøy for de økonomiske emnene og er derfor lagt tidlig i studieløpet.

Andre studieår

Studentene som skal ta profilen Regnskap i 3. studieår, må ta Videregående finansregnskap og regnskapsteori (15 studiepoeng) i 2. studieår. Studenter som skal velge profilen Samfunnsøkonomi i 3. studieår, må ta Matematikk II og Mikroøkonomi II i 2. studieår.

De som skal velge noen av de andre profilene velger fritt blant emnene i tabellen nedenfor, men må ta Professional English (7,5 studiepoeng) i løpet av studiet. Dersom man ikke tar Professional English i 2. studieår, må det tas i 3. studieår. Emnet om høsten og våren har ulikt pensum, men er på samme nivå. Man kan derfor ta våremnet uten å ha tatt høstemnet. De som velger engelsk både høst og vår i 2. studieår, vil få ett emne (15 studiepoeng) og eksamen avlegges først når hele emnet er avsluttet.

Tredje studieår

I 3. år velger studentene profil, som bygger på kunnskaper og ferdigheter fra de to første årene. I tillegg til profilemner og valgfrie emner, inngår en obligatorisk bacheloroppgave.

Bacheloroppgaven (15 studiepoeng) er et avsluttende arbeid i siste semester, hvor ulik teori og metode anvendes innenfor fagområdet. Bacheloroppgaven skrives innenfor valgt profil.

Studenter som velger profilen Regnskap, har kun obligatoriske emner. Studenter som velger noen av de andre profilene, har ett eller to valgfrie emner i 3. år.

Dersom det skulle være noen studenter som ikke oppfyller kravene til de obligatoriske emnene i  profilene International Business, Bedriftsøkonomisk analyse eller Strategi og ledelse, må de undersøke med studieadministrasjonen hvorvidt det likevel kan utstedes en bachelorgrad uten at det angis profil på vitnemålet.

Nedenfor er en omtale av hver profil, og her fremgår også eventuelle forkunnskapskrav for å velge profilen. Tabellene viser innholdet i hver av profilene, med obligatoriske og valgfrie emner. Antall studiepoeng på hvert emne fremgår også av tabellen. 

Valgfrie emner

I tillegg til de valgfrie emnene ved Handelshøyskolen, kan studentene velge Introduction to Programming ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

Vær oppmerksom på at det kan bli timeplan- og eksamenskollisjoner mellom valgemner, også mellom valgemner på Handelshøyskolen. Det er derfor viktig å sjekke timeplan og eksamensplan så fort disse er publisert, og ta kontakt med oss dersom det er kollisjoner som gjør det nødvendig å bytte til andre valgemner.

Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding til de enkelte valgemner i 2. og 3. studieår for at emnet igangsettes.

Studieprogresjon

Studiet er krevende og forutsetter at man er student på heltid. Det gis ikke tilbud om deltidsstudium. Studenter som ikke får fullført studiet på normert tid, kan på visse vilkår bruke ett år ekstra til å fullføre studiet. Se Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet for mer informasjon om studierett og hva som kan medføre tap av studierett, samt informasjon om mulighetene for å søke permisjon.

Dersom studenten ikke oppfyller kravene om beståtte eksamener i 2. studieår for å velge en bestemt profil i 3. studieår, må de velge en annen profil. Alternativt kan de be om å få studieplassen reservert til neste studieår, jf reglene om å kunne bruke inntil ett år ekstra på studiet. Se krav under de ulike tabellene med profilsammensetning.

Det er viktig å merke seg at dersom studenter mangler eksamener fra lavere årstrinn, må man regne med både timeplankollisjoner og kollisjoner mellom eksamensdatoer fra ulike årstrinn.

Hvis man mangler emner fra lavere årstrinn, må man også være klar over at det kan bli faglig utfordrende å ta emner fra høyere årstrinn dersom emnet bygger på det man mangler.

I 3. studieår skriver studentene bacheloroppgave, og i slutten av 5. semester blir studentene tildelt veileder for oppgaven. Bacheloroppgaven skrives innenfor valgt profil. For å få tildelt veileder kreves det at studenten minimum har bestått 75 av studiepoengene som inngår i graden, inkludert Statistikk og enten Samfunnsvitenskapelig metode eller Business Decision-Making Using Data. Disse emnene kan man ikke mangle. Studenten har kun rett på veileder i ett semester, dvs vårsemesteret i det studieåret studenten har fått tildelt veileder. Dersom studenten ikke leverer/består bacheloroppgaven dette semesteret, vil det normalt ikke bli gitt flere veiledningstimer.

Vitnemål for bestått bachelorgrad utstedes ikke før alle emner i graden er bestått, jf innholdet i programplanen. 

Profil: Regnskap

Ved valg av denne profilen forutsettes det at man har bestått Videregående finansregnskap og regnskapsteori i 2. studieår. Man får ikke ta eksamen i Årsregnskap/god regnskapsskikk før Videregående finansregnskap og regnskapsteori er bestått.

Profilen regnskap er et studium for deg som ønsker høy kompetanse innen regnskapsfag, skatte- og avgiftsrett og rettslære. Du får også god kompetanse innen andre økonomisk- administrative områder.

Utdanningen følger anbefalt nasjonal plan for økonomisk-administrative studier og oppfyller profileringsemnene i anbefalt plan i økonomisk- administrative fag - profilering regnskapsfører. Denne planen inneholder bl.a. emner innen skatte- og avgiftsrett, rettslære, finansregnskap, regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering.

Fullført bachelor med profil regnskap sammen med to års godkjent praksis, oppfyller kravet til å bli autorisert regnskapsfører.

I gjeldende programplan får studenter som velger denne profilen, 187,5 studiepoeng i graden. Som nevnt foran, vil innholdet bli endret når de nye utdanningskravene er vedtatt. Da vil også innholdet bli redusert til 180 studiepoeng. 

 

Profil: International Business

Alle profilemner er på 7,5 studiepoeng. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Studenter som ikke har tatt Professional English i løpet av 2. år, må velge det som ett av de valgfrie emnene.

Emnene innenfor "International Business" undervises på engelsk. Studenter som velger denne profilen vil få et teoretisk grunnlag for å forstå den internasjonale virksomhet, og et faglig grunnlag for økonomisk/administrativt arbeid i organisasjoner, offentlig forvaltning og bedrifter med internasjonalt rettet virksomhet. Videre får studentene en oversikt over internasjonaliseringens bakgrunn og virkninger gjennom kunnskaper om økonomiske, rettslige og samfunnsmessige forhold, samt at de får mulighet til å oppøve sine ferdigheter i engelsk. Det blir lagt vekt på europeiske forhold samtidig som det globale perspektiv er sentralt.

Profil: Bedriftsøkonomisk analyse

Alle profilemner er på 7,5 sp. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Studenter som ikke har tatt Professional English i løpet av 2. år, må velge det som ett av de valgfrie emnene.

Studentene som velger denne profilen får et fokus på kjerneområder i finansiell økonomi som har praktisk relevans, og på teori som er egnet til å analysere beslutningsproblemer for å oppnå effektive strategier for bedrifter og organisasjoner.

Profil: Strategi og ledelse

Alle profilemner er på 7,5 sp. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Studenter som ikke har tatt Professional English i løpet av 2. år, må velge det som ett av de valgfrie emnene.

Studentene som velger denne profilen får innsikt i aktuelle problemstillinger og utvikler en selvstendig og kritisk holdning til fagområdene. De får kunnskap og ferdigheter i administrative oppgaver og prosesser og får økt sin forståelse for utfordringer i administrativt og ledende arbeid.

Profil i Samfunnsøkonomi (samarbeid med UiO):

Emnene som Universitetet i Oslo er ansvarlig for er på 10 sp og foreleses om høsten. De to emnene om våren er på 7,5 sp og foreleses ved OsloMet. Undervisning merket med * foregår på engelsk. Valg av denne profilen forutsetter at man har bestått eksamen i Matematikk II og Mikroøkonomi II i 2. år. 

1) Det valgfrie emnet velges blant emnene som foreleses i 6. semester ved de andre profilene. Det er ikke krav om Professional English i denne profilen. 

Denne profilen tilbys i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), økonomisk institutt, og gir studentene mulighet til å fordype seg i Samfunnsøkonomi i 3. år. Studentene som velger denne profilen vil få et teoretisk grunnlag for å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger som arbeidsledighet, renteendringer, valutaendringer mv. De vil også kunne analysere hvilke faktorer som påvirker endringer i vekst og næringsstruktur. Studentene kan, etter å ha tatt denne profilen, vurdere investeringsprosjekter ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Med denne profilen vil bachelorstudentene ved OsloMet få mulighet til å fortsette med en mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO.

Tabellen nedenfor viser hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgemner i hvert semester, samt innenfor de ulike profiler.

Studentene må velge ett av de metodeemnene, enten Samfunnsvitenskapelig metode eller Business Decision-Making Using Data.Valg av metodeemne er ikke bindende for hvilken profil man kan velge i 3. år.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

2. studieår

3. semester

4. semester

3. studieår

Profil: International Business

5. semester
6. semester

Profil: Bedriftsøkonomisk analyse

5. semester
6. semester

Profil: Strategi og ledelse

5. semester
6. semester

Profil: Samfunnsøkonomi (1. semester tas ved UiO)

5. semester
6. semester

Profil: Regnskap

5. semester
6. semester

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningsopplegget er det lagt vekt på at studentene totalt sett i løpet av studieåret skal ha jevnlige innleveringer både av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver med tilbakemeldinger fra faglærere. Emnene i hvert studieår sees i sammenheng slik at arbeidsbyrden fordeles best mulig ut over hele studieåret for studentene.

Studentene har ansvar for egen læring. Dette krever både deltagelse i undervisningen, selvstendig arbeid og samarbeid med andre studenter. Undervisningen består både av forelesninger i auditorier, klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid og muntlige presentasjoner. I tillegg tilbys oppgaveløsning ledet av studentassistenter, samt veiledning fra faglærerne på større og mindre innleveringsarbeider. I enkelte emner får studentene også erfaring med casebasert læring, og «peer tutoring». Gjennom varierte arbeidsformer tilegner studentene seg grunnleggende fagkunnskaper, trener seg i å fremme og utveksle synspunkter i grupper og i plenum, og legger et grunnlag for videre læring i arbeidslivet eller høyere grads studier.

Prosjektarbeid er en viktig del av studentenes arbeid med lærestoffet. Gjennom prosjektarbeid tilegner studentene seg erfaringer og kunnskaper som kreves for å kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, individuelt og i gruppe. I flere av studiets emner er det et krav for å kunne avlegge eksamen at man har fått godkjent et prosjektarbeid. Gjennom studiet får studentene erfaring med arbeid i grupper, både i undervisningssituasjonen og som en del av arbeidskrav og tellende innleveringer (vurdering). Gjennom gruppearbeid oppøver studentene sine samarbeidsevner og utvikler evne til å gi og motta konstruktiv kritikk. Dette gjelder særlig i arbeidet med bacheloroppgaven som er en gruppeoppgave på 15 studiepoeng.

Det å lære seg å anvende informasjonsteknologi i ulike sammenhenger er en viktig del av det økonomisk-administrative studiet. I de fleste emner forventes det at studentene benytter datateknologi i arbeidet med lærestoffet.

Internasjonalisering

Handelshøyskolen har avtaler om studentutveksling med flere høgskoler og universiteter i Europa, USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og Japan. I tillegg kan studentene ved Handelshøyskolen benytte OsloMets sentrale avtaler om utveksling. Oversikt over gjeldende avtaler finnes på universitetets nettsider.

Studentene kan reise ut enten ett semester (i 5. semester) eller to semestre (5. og 6. semester). For studenter som velger profil Samfunnsøkonomi eller Regnskap er det dessverre ikke muligheter for utvekslingsopphold.

Alle studenter som utveksler må skrive bacheloroppgave ved Handelshøyskolen. Oppgaven skrives og leveres til OsloMet i 6. semester.

For å kunne ta delstudier i form av utveksling i utlandet kreves det normalt sett et godt karaktergjennomsnitt. Se ellers universitetets generelle regler for å kunne dra på utveksling, blant annet når det gjelder kravene til studieprogresjon.

Studenter som er på utveksling, får en bachelorgrad i økonomi og administrasjon uten at det spesifiseres profil på vitnemålet. Utvekslingsoppholdet fremkommer på vitnemålet fra OsloMet, men karakterene tas ikke inn. Karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet må derfor følge vitnemålet som vedlegg. 

Flere av våre emner i 3. studieår undervises på engelsk, og vi tar derfor imot et relativt stort antall studenter fra våre utenlandske samarbeidspartnere. De norske og internasjonale studentene arbeider sammen om oppgaver. På denne måten skapes et internasjonalt miljø i studiesituasjonen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav i dette studiet er knyttet opp mot eksamensretten, og dersom arbeidskravet ikke er godkjent får man ikke ta eksamen i emnet. Det kan være forprøve, prosjektarbeid eller annet. Eventuelle arbeidskrav vil være angitt i den enkelte emneplan, og det er viktig at studentene gjør seg kjent med disse så snart det enkelte emne starter. Arbeidskravets omfang fremgår av emneplanen.

Mange av emnene innebærer arbeidskrav der studentene øver seg i å løse oppgaver og å formidle fagstoff både skriftlig og muntlig. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at studentene gjennom arbeidskravene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som ikke lar seg teste ved selve eksamen i emnet.

Prosjektarbeid og andre arbeidskrav må leveres/gjennomføres innen fastsatte frister. Overskridelse av fristen medfører at en ikke får avlegge eksamen i emnet. Dato/frist for levering mm opplyses av faglærer ved undervisningsstart. For mer informasjon om arbeidskrav viser vi til informasjon som finnes på studiets nettside under studieadministrativ informasjon, bl.a. i tilfeller hvor det er innført nye arbeidskrav.

Vurdering og sensur

Vurdering og sensur er i samsvar med bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høgskoler og i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Vurderingsformene varierer noe fra emne til emne og omfatter bl.a. skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen), hjemmeeksamen, muntlig eksamen, mappeeksamen, samt bacheloroppgaven som er en større gruppeoppgave. Vurderingsformer og arbeidskrav er tilpasset det som er mest hensiktsmessig både faglig, pedagogisk og praktisk. Som regel anses tradisjonelle skoleeksamener som pedagogisk hensiktsmessig på innføringsemner, mens mappevurdering og andre vurderingsformer i større grad brukes på høyere nivå og i emner med mindre grupper av studenter. I språkemnene benyttes både skriftlige og muntlige eksamener slik at studentene får vist at de har kunnskaper om fagstoffet i tillegg til ferdigheter i å formulere seg på engelsk, både muntlig og skriftlig.

For emner som undervises på norsk, utarbeides eksamensoppgaven på norsk, og studentene må besvare eksamen på norsk (eventuelt svensk/dansk). Etter søknad kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak, og tillates at studenten kan besvare på engelsk. For emner som tilbys til utvekslingsstudenter og foreleses på engelsk, blir eksamensoppgaven normalt utarbeidet kun på engelsk, og studentene velger selv om de ønsker å besvare på norsk eller engelsk. Unntak: i språkemnene og i emner med engelskspråklig foreleser må alle studenter besvare på engelsk.

OsloMet går gradvis over til at de fleste eksamener skal arrangeres digitalt. Det vil ikke fremgå av emneplanene hvilke eksamener som er digitale og hvilke som fortsatt er papirbaserte, og det er derfor viktig at du undersøker med faglærer hva som gjelder for de eksamener du skal ha det aktuelle semester. Det vil også fremkomme på studentweb om eksamen skal arrangeres digitalt.  

Handelshøyskolen benytter som hovedregel to sensorer til å sensurere eksamen, hvorav den ene er ekstern. I tillegg til sensur av besvarelser, benyttes ekstern sensor aktivt for kontroll av studieopplegg. Måten ekstern sensor brukes på, vil variere fra emne til emne avhengig av faglig og pedagogisk opplegg.

Vurderingsform/eksamensordning og eksamenstidens varighet er angitt i den enkelte emneplan. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn, fra A til E for bestått eksamen, og F for ikke bestått. Eventuelt benyttes Bestått/Ikke bestått. Det vil være angitt i emneplanen hvilket vurderingsuttrykk som brukes.

Tillatte hjelpemidler og bruk av kalkulator ved eksamen

Tillatte hjelpemidler vil fremgå av hjelpemiddellisten som utarbeides og publiseres i god tid før den enkelte eksamensperiode. Følgende regler gjelder for bruk av kalkulator der dette er tillatt hjelpemiddel ved eksamen:

 • Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat.

 • Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter.

 • Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett.

 • Kalkulatoren skal ikke avgi lyd.

 • Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv.

Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se OsloMets regler om fusk/forsøk på fusk.

Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet om dette. Søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister mm finner du på fakultetets nettsider.

Bruk av kilder/kildehenvisninger

Det forventes at studentene er fortrolig med reglene for bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk ved oppgaveskriving. Universitetet ser svært alvorlig på fusk og plagiat, og det er viktig at studentene er kjent med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Det vil derfor bli gitt en gjennomgang av reglene i emnene Markedsføring og etikk og Samfunnsvitenskapelig metode. På nettsiden nedfor finner du også link til informasjon om fusk, og det er viktig at man setter seg inn i disse retningslinjene https://student.oslomet.no/retningslinjer-fusk-eksamen

Studenter som er innvilget fritak for Samfunnsvitenskapelig metode og Markedsføring og etikk, forventes å selv skaffe seg nødvendig informasjon om reglene for bruk av kilder/kildehenvisninger og sitatbruk.

Prosjektarbeid og gruppearbeid

Det forekommer at grupper endrer tema underveis i arbeidet. Det hender også at studenter forlater en gruppe og/eller knytter seg til en annen gruppe. Dersom noe av dette skjer skal studentene informere emneansvarlig faglærer. Når det gjelder bacheloroppgaven, er det reglene i emneplanen som gjelder.

Deltagerne forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til gruppeoppgaven. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen med hensyn til likeverdig bidrag og deltakelse i gruppearbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med faglærer.

Dersom kravet om likeverdig deltagelse og frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som "ikke møtt" til eksamen for den aktuelle studenten. I emner der gruppearbeid ikke er valgfritt gis det normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres neste studieår.

Øvrig informasjon

Frist for å søke om fritak/innpassing er 5. september og det søkes samlet for alle emner en ønsker fritak for gjennom hele studiet. Det er ikke mulig å søke fritak før studenten er tatt opp og har startet på studiet.

Studenter som har fått innvilget fritak for emner og ønsker å fylle på med andre emner fra høyere årstrinn, må selv undersøke i emneplanen hvilke forkunnskaper som anbefales. Det kan også være noen emner man ikke får ta, fordi det kreves at visse eksamener fra lavere årstrinn først er bestått. Se blant annet hvilke valgemner som må være bestått i 2. studieår for å velge enkelte profiler i 3. studieår. Dersom man tar emner fra ulike årstrinn, er det viktig å være klar over at man må regne med kollisjoner mellom timeplaner og mellom eksamensplaner på tvers av årstrinnene.

Studenter med vitnemål for fullført og bestått høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon, og studenter som kan dokumentere at de to første studieårene fra bachelorgraden i økonomi og administrasjon er bestått ved et annet lærested, kan søke om en generell innpassing av de to første årene. Disse trenger ikke å ha dekket hvert enkeltemne på 1. og 2. år i henhold til vår programplan, men det vurderes likevel om de mangler visse emner i vår programplan, og også om de har nok studiepoeng innen de ulike fagområder, jf kravene i Universitets- og høgskolerådets veiledende plan for minimumskrav for bachelorstudier i økonomi og administrasjon. 

Hvis man får en generell innpassing av de to første årene, men ikke har bestått Videregående finansregnskap og regnskapsteori (15 sp) i vårt 2. studieår, er det enkelte emner i 3. studieår, profil regnskap, man ikke får tatt. Studenter som ikke er fritatt for Videregående finansregnskap og regnskapsteori, men har bestått et videregående kurs innen finansregnskap med årsoppgjør, kan likevel gis dispensasjon til å ta emnene i 3. år etter en individuell, faglig vurdering. Videregående finansregnskap og regnskapsteori (15 sp) må likevel tas før det kan utstedes vitnemål hos oss.

På studiets nettside finner du mer informasjon om fritak/godskriving.

Annen informasjon

Det vises spesielt til Lov om universiteter og høgskoler og til Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, som det er viktig at alle studenter gjør seg kjent med. Disse og annet regelverk finner du på universitetets nettsider.

I tillegg viser vi til studieadministrativ informasjon på studiets nettside, hvor du blant annet finner informasjon om forhold hvor det ofte oppstår spørsmål eller misforståelser blant studentene.

Studieadministrativ informasjon gis hovedsakelig til studentene via Canvas (vårt elektroniske kommunikasjonsverktøy) eller via e-post. Vær oppmerksom på at mail sendes til studentmailen og ikke til privat mailadresse. Studenten er selv ansvarlig for til enhver tid å holde seg ajour med den informasjon som blir gitt.