EPN

Skolefag for kroppsøving og idrettsfag Programplan

Engelsk programnavn
School Subjects for Physical Education and Sports
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studieprogrammet er en videreutdanning for kandidater med bestått bachelor i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) som kvalifiserer til faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Et hovedmål for studiet er å gi studentene kompetanse i et tilleggsfag, slik at de etter avsluttet utdanning også har fagkompetanse i et skolefag utover kroppsøving/idrettsfag. Det vil gi studentene et bredere faglig ståsted både ved søking på lærerjobber og i selve utøvelsen av læreryrket.

Målgruppe

Målgruppa for studiet er kandidater med bestått bachelor i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) som kvalifiserer til å være faglærer i kroppsøving og idrettsfag.

Opptakskrav

Bestått bachelor – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (180 studiepoeng) eller bachelor i idrett, friluftsliv og helse (180 studiepoeng) med valgretning faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. 

Søkere med bachelor – faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag eller bachelor i idrett, friluftsliv og helse fra OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus) får 10 tilleggspoeng ved opptak. Hver kandidat kan kun tas opp én gang til studieprogrammet. Ønsker kandidater ytterligere fagbredde, må de søke opptak til ordinær videreutdanning på ordinære vilkår. 

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • har kunnskap om fagspesifikke emner og temaer knyttet til innholdet i valgt fag
 • har fagdidaktisk kunnskap til å gjøre overveielser knyttet til planlegging, undervisning og læring i valgt fag
 • har kjennskap til læreplan for valgt fag, slik det framkommer i Læreplan for kunnskapsløftet 2020

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • har ferdigheter i utøvelse av fagspesifikke emner og temaer knyttet til valgt fag
 • kan ut fra et bredt didaktisk grunnlag legge til rette for elevenes læring i valgt fag
 • har ferdigheter i vurdering med og uten karakter i valgt fag
 • har ferdigheter i å analysere læreplan for valgt fag

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i valgt fag 
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i valgt fag 
 • har god innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 

Innhold og oppbygging

Studieprogrammet består av et utvalg av de emnene som hvert år tilbys studenter i de 5-årige grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. og 5.-10. trinn ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Dette kan være:

 • Samfunnsfag 5.-10. trinn (60 studiepoeng)
 • Naturfag  5.-10. trinn (60 studiepoeng)
 • RLE 5.-10. trinn (60 studiepoeng)
 • Engelsk 1.-7. trinn (60 studiepoeng)
 • Eventuelle andre 60-studiepoengs skolefag som tilbys som videreutdanning ved OsloMet

Hvilke skolefag som tilbys i programmet for det kommende studieåret, offentligjøres på studiets nettside på oslomet.no. 

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Grunnskolelærer 5-10 trinn, SAM60, 4ÅR

Grunnskolelærer 5-10 trinn, E60, 4ÅR

1. semester
2. semester

Grunnskolelærer 5-10 trinn, RE1, 4ÅR

Grunnskolelærer 5-10 trinn, NA60, 4ÅR

1. semester
2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer framkommer i de enkelte fagenes emne- og fagplaner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Nærmere informasjon om arbeidskrav og undervisning med krav om deltakelse fremkommer i de enkelte fagenes emne- og fagplaner. 

Vurdering og sensur

Veilednings- og vurderingsordningen skal tjene de verdier, det læringsutbytte, de emner og arbeidsformer som er sentrale innen det emnet den enkelte student følger undervisning i. Hovedformålet med vurdering og veiledning er å stimulere den faglige utviklingen hos den enkelte student og bidra til et læringsmiljø som er trygt, men samtidig utfordrende.

For nærmere informasjon om vurderings- og eksamensformer, sensorordninger og vurderingskriterier, se den enkelte emne- og eller fagplan.

Pensum

Pensum-/litteraturliste framkommer i OsloMet sitt pensumlistesystem (Leganto). 

Øvrig informasjon

 • Godkjent av studieutvalget 7. desember 2015.
 • Redaksjonelle endringer foretatt 21. februar 2020.

Gjeldende fra vårsemesteret 2021