EPN

ZDB Digitale bilder Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital Images
Studieprogram
Digitale bilder / Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i hvordan man ved hjelp av digitale medier anvender bilder, tekst og illustrasjoner for å formidle et budskap. Studentene vil få erfaring med hvordan de henter inn, velger ut, bearbeider og manipulerer bilder samt illustrasjoner til bruk i digitale presentasjoner. Studiet vil innsikt i opphavsrett og personvern.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om visuelle virkemidler i digital bildeproduksjon
 • har innsikt i hvordan bilde og illustrasjoner brukes i digitale medier

Ferdigheter

Studenten

 • kan redigere og manipulere bilder og illustrasjoner i ulike digitale medier
 • kan fremstille tekst, bilde og illustrasjoner i ulike digitale presentasjoner
 • kan benytte visuelle virkemidler i digitale bilder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for etiske og juridiske rammer for bruk av bilder
 • har evne til kritisk refleksjon og vurdering av hvordan bilder, tekst og illustrasjoner brukes innen digital formidling
 • kan gjennomføre en prosess fra idé til ferdig produkt slik at designet understøtter innholdet

Innhold

 • Digitale bilder og visuelle virkemidler.
 • Metode for ideutvikling.
 • Utstyr og programvare.
 • Bildebehandling, illustrasjon, grafisk layout og foto.
 • Lov om opphavsrett og personvern.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over et semester med ca. en kveld i uken, pluss noen lørdager. Den omfatter 350 timer. Av disse er om lag 70 timer undervisning og veiledning med kurslærer.

Det vil bli gitt undervisning og veiledning i alle sentrale deler av fagområdene, og det forutsettes at studentene tilegner seg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter gjennom varierte læringsformer som forelesninger, diskusjoner, veiledning, selvstudium og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med å analysere, reflektere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger samt lede samtaler og holde egne innlegg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. Obligatorisk tilstedeværelse og aktivitet må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. 

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse: 

 • faglige innføringer og demonstrasjoner
 • felles faglige drøftinger og vurderinger underveis  

Se undervisningsplanen for nærmere informasjon.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av:

 • En individuell prosjektoppgave. Omfanget i tid strekker seg over fire uker med heltidsstudier. Eksamen skal omfatte et produkt innen visuelle medier med hovedvekt på bildeuttrykk og en teoretisk del knyttet til pensum og prosessdokumentasjon.

Eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Produktets estetiske og tekniske kvaliteter.
 • Skriftlig og visuell dokumentasjon som beskriver ide, prosess og produkt inkludert drøftinger av valg som er gjort underveis.
 • Analyse og kritiske betraktninger knyttet til gitt problemstilling i prosjektoppgaven.

Eksamen kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala:A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Opptakskrav

Emnet tilbys som enkeltemne og vil i sin helhet tilbys digitalt.