Emneplan forYLBA3900 Bacheloroppgave - Læreren og fagarbeideren i et utviklingsperspektiv

Innledning

Emnet omfatter en tverrfaglig bacheloroppgave innen profesjonsfaget og yrkesfaget, studentene velger selv om oppgaven skal forankres i yrkesfaglig bredde eller dybde.

Forkunnskapskrav

Før eksamen kan avlegges må emnene YLBA1000, YLBA1100, YLBA2000, YLBA2100, YLBA3000 være bestått.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.-13. trinn)
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-,samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • har innsikt i fellestrekk og ulikheter mellom de ulike yrkene innenfor eget programområde og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Innhold

Yrkesfag (YF) og profesjonsfag (PF):

 • Dokumentasjon av tverrfaglig bacheloroppgave (YF/PF)

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere og velges ut fra kapittel 6 med pedagogiske og/eller yrkesbasert forankring og begrunnelse.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Ingen.

Krav til deltakelse

Det er 80 prosent oppmøteplikt på fellessamlinger og gruppesamlinger. Studenter med mer enn 20 post fravær fra faglige aktiviteter får ikke avlegge eksamen i pågående semester. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse. Gyldig fravær kan kompenseres etter avtale med den aktuelle faglæreren.  

Vurdering og eksamen

Eksamen er todelt, for å få samlet karakter i YLBA3900 må del 1 og del 2 være bestått.

Del 1:

Skriftlig bacheloroppgave i gruppe*. Tverrfaglig utviklingsarbeid innen profesjons- og yrkesfaget i form av prosjektarbeid i gruppe, som går over hele emnet. Skriftlig gruppedokumentasjon tilsvarende 10000 - 12000 ord + vedlegg og litteraturhenvisning tilsvarende 1500 sider (se avsnitt om arbeidskrav (alternative dokumentasjonsformer) i programplandelen).

Bacheloroppgaven teller 50% av karakteren i emnet. 

Bacheloroppgaven, del 1, må være bestått for å kunne ta del 2, (muntlig eksamen) og muntlig eksamen i emne YLBA3100. Dette fordi muntlig i YLBA3900 og YLBA3100 går på samme dag.

*Det er mulig å skrive bacheloroppgaven individuelt etter avtale med emneansvarlig og faglærer i yrkesfaget

Del 2:

Individuell muntlig eksamen som tar utgangspunkt i bacheloroppgaven. Ca.45 min

Vurderingsgrunnlaget i YLBA3100 inngår i samme muntlige eksamen.

Muntlig eksamen teller 50% av karakteren i emnet

 

Ny og utsatt eksamen

 • Ved karakteren F, ikke bestått, kan det leveres en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven inntil 1 gang.
 • Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av eksamen.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt til eksamen, men alle kilder skal oppgis i litteraturlista og det skal benyttes korrekt metode for kildehenvisning 

Del 2: Bacheloroppgaven og arbeidskrav 20

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F på del 1 og del 2.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis - The teacher and skilled worker in a development
Studieprogram
Høst: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Omfang
30 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert / Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert
Emnehistorikk