EPN

YFRM2200 Ungdomskultur, kjønn og mangfold Emneplan

Engelsk emnenavn
Youth culture, gender and diversity
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal bidra til å utvikle faglig og didaktiske kunnskaper og ferdigheter som danner grunnlag for å tilrettelegge for læring på ungdomstrinnet og i videregående skole. Mangfolds perspektiv er grunnleggende i emnet og det fokuserer på ungdomskultur, livsmestring og utdanningsvalg. Studentene opparbeider kunnskap om bærekraft, folkehelse, kosthold og ernæring og evne til kritisk tenkning knyttet til de ulike temaene.

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om aktuelle fag i ungdomsskolen, ungdomskultur og ungdoms læring og utvikling

 • har kunnskap om mangfold, identitet og kjøn

 • har kunnskap om kjennetegn ved barn og unge i vanskelige livssituasjoner og hvordan samarbeide med aktuelle tverrfaglige etater kan gjennomføres

 • kjenner til trygg, bærekraftig og ernæringsmessig sunn mat innebærer og måltidets rolle i et sosialt og kulturelt perspektiv

 • har kunnskap om sammenhengen mellom mat og helse i et samfunnsperspektiv og kan vise eksempler på hvordan de ulike restaurant- og matfagene kan påvirke utviklingen av et bærekraftig og sunnere kosthold i tråd med gjeldene lovverk og styringsdokumenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg i aktuell faglitteratur og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder basert på råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet fra helsemyndigheter

 • kan bruke relevante forskningsresultater om råvare tilfang, tilberedning, ernæring og kosthold for å treffe begrunnede valg i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i mat og helsefaget og i restaurant- og matfagene

 • kan planlegge, organisere og gjennomføre praktisk undervisning om etisk og bærekraftig kosthold tilpasset ulike grupper og med henblikk på å ivareta livsstil, religiøse, kulturelle, sosiale og etiske hensyn

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om relevant forbrukerpolitikk og aktuelle kulturelle- og sosiale faktorer som påvirker mat- og måltidsmønstre

 • kan drøfte utviklingen innen norsk kosthold i et historisk, kulturelt, økonomisk og globalt perspektiv

Innhold

Emnet omhandler undervisning på ungdomstrinnet, ungdomskultur, livsmestring, psykisk helse, kosthold og ernæring, og ansvaret restaurant- og matfagbransjene har for å bidra til et etisk og bærekraftig kosthold.

 

 • Kjennskap til struktur og fag i ungdomskolen og undervisningskompetanse i aktuelle fag

 • Ungdomskultur, psykisk helse, mangfold, identitet og kjønn

 • Livsmestring og karrierveiledning

 • Barn og unge i vanskelig livssituasjoner

 • Folkehelse, ernæring, kosthold, nasjonale kostråd og matkultur i et mangfoldsperspektiv

 • Bærekraftig matproduksjon og forbruk

 • Sosiale medier, nettvett og kildekritikk

 

 

Praksis

 • Pedagogisk praksisperiode 3, 10 dager pedagogisk praksis på ungdomstrinnet 8-10

 • 10 dager yrkesfaglig praksis

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet gjøres bruk av varierte undervisningsformer som dialogbasert undervisning, forelesninger, erfaringsdeling, individuelt arbeid, gruppearbeid og praktisk undervisning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges i emnet:

 • Arbeidskrav 1. Individuell skriftlig oppgave knyttet til ungdomskultur og utdanning. Omfang: 2000 ord +/- 10 % + litteraturliste og evt. vedlegg.

Hensikten med arbeidskravet er å fordype seg i temaet og knytte aktuell teori opp mot praktisk gjennomføring og tiltak i utdanning og skole.

 • Arbeidskrav 2. Gruppebasert praktisk gjennomføring av undervisningsopplegg for resten av klassen innenfor selvvalgt tema innenfor kosthold, ernæring og helse. Det skal vedlegges en undervisningsplan. Omfang: ca. 30 minutter presentasjon i grupper á fire til fem studenter. Arbeidskravet kan løses individuelt ved sykdom eller lignende, etter avtale med faglærer.

Hensikten med arbeidskravet er å fordype seg i teori innenfor de aktuelle temaene og øve på samarbeid om undervisning i et profesjonsfellesskap.

 

 • Arbeidskrav 3: Muntlig presentasjon i gruppe for resten av klassen knyttet til erfaringer fra pedagogisk praksis på ungdomstrinnet med fokus på ett eller flere av temaene i emnet. Omfang: 10-15 minutter i grupper av 4-5 studenter.

Hensikten med arbeidskravet er å fordype seg i aktuelle temaer innenfor emnet, utvikle sin undervisningspraksis og spre erfaringer til resten av studentene i klassen.

 • Arbeidskrav 4. Individuell dokumentasjon av yrkesfaglig praksis utenfor eget fagbrevområdet med fokus på yrkesidentitet og yrkesutøvelse. Omfang: 1500 ord +/- 10%, + eventuelle vedlegg som film, prosessdokumentasjon etc.

Hensikten med arbeidskravet er å få kjennskap til ett yrke utenfor eget fagbrevområde.

 

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav se programplanen.

 

Obligatorisk tilstedeværelse

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i alle organiserte undervisningsaktiviteter. Studenter med fravær som overskrider 20 % får ikke avlegge eksamen. Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse, men kan etter avtale med og vurdering av faglærer kompenseres med en faglig oppgave. Yrkesfaglige samlinger og aktiviteter på tvers av kull inngår i fraværsprosenten for menet. For mer utfyllende informasjon om krav til obligatorisk tilstedeværelse se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk-muntlig

Oppsummering av egen læring opp mot læringsutbyttene og relevant teori i emnet, ved hjelp av film, PP, Poster eller lignende. Tid pr. student: 30 minutter (ca. 15 minutter presentasjon, ca. 15 minutter til avklarende spørsmål.)

Ny og utsatt eksamen

 • Ved sykdom arrangeres eksamen som ved ordinær eksamen

 • Ved ikke bestått må studenten gå opp til ny/utsatt eksamen

 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet

 • Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.